Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

A) L'assistència a les classes pràctiques, la realització de les mateixes en el laboratori i l'entrega de la memòria és obligatòria

B) Per a superar l'assignatura a més és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10 en l'examen (40%) i en l'avaluació contínua (60%).

En les segones convocatòries es mantindrà la nota obtinguda en l'avaluació contínua (avaluació de les pràctiques i treballs de laboratori) i només es realitzarà l'examen escrit, mantenint els requisits i ponderacions anteriors.

En el cas de la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, es realitzaran dos exàmens independents, un dels quals correspondrà a l'avaluació contínua i l'altre a l'examen final.

C) Es considerarà presentat a una convocatòria l'alumnat que haja assistit i realitzat la primera de les sessions de laboratori.

D) Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE, s'omplirà la rúbrica que s'han desenrotllat (veure fitxa: CT2-EQ1032-N12). El valor d'esta rúbrica ponderarà un 10% sobre la nota final de l'assignatura.