Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1.TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA PER CONTACTE DISCONTINU EN MESCLES IMMISCIBLES.
1. INTRODUCCIÓ

2. NOMENCLATURA

3. EQUILIBRI EN SISTEMES FLUID-FLUID.SISTEMES FORMATS PER DUES FASES COMPLETAMENT IMMISCIBLES
4.SEPARACIÓ PER UNA SOLA ETAPA DE CONTACTE
4.1. Etapa ideal.
4.2. Etapa real.
4.3. Eficàcia individual o de Murphree.
4.4. Eficàcia puntual.
5. SEPARACIÓ PER CONTACTE MÚLTIPLE AMB DISSOLVENT NOU EN CADA ETAPA
5.1. Càlcul del nombre d'etapes ideals.
5.2. Càlcul del nombre d'etapes reals.
6.SEPARACIÓ PER CONTACTE MÚLTIPLE EN CONTRACORRENT
6.1. Càlcul del nombre d'etapes ideals.
6.2. Càlcul del nombre d'etapes reals.
6.3. Valors límit del pendent de la línia operativa.
7. APLICACIONS A OPERACIONS UNITÀRIES
7.1. Absorció i desorció.
7.2. Extracció líquid-líquid.

 

TEMA 2.SEPARACIÓ PER CONTACTE CONTINU ENTRE DUES FASES FLUIDES IMMISCIBLES
1.INTRODUCCIÓ
2.DENSITAT DE FLUX DE MATÈRIA
2.1. Es coneixen ka, kb i la corba d'equilibri.
2.2. No es coneixen ka i kb.
2.3 .Relació entre els coeficients individuals i globals de transferència de matèria.
3. EQUACIONS DE DISSENY
3.1.Càlcul del diàmetre.
3.2.Càlcul de l'altura: mètodes de Peters i de Chilton i Colburn.
 

 

 

TEMA 3.TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA EN MESCLES PARCIALMENT MISCIBLES

1. INTRODUCCIÓ
 

2. EQUILIBRI EN SISTEMES FLUID-FLUID.SISTEMES FORMATS PER DUES FASES PARCIALMENT MISCIBLES
2.1.Zona de miscibilitat completa.
2.2.Zona d’immiscibilitat.
 

3.SEPARACIÓ PER UNA SOLA ETAPA DE CONTACTE
 

4.SEPARACIÓ PER CONTACTE MÚLTIPLE AMB DISSOLVENT NOU EN CADA ETAPA
 

5.SEPARACIÓ PER CONTACTE MÚLTIPLE EN CONTRACORRENT
5.1.Equacions de disseny

5.2.Relacions de cabals màxima i mínima

 

 

 

TEMA 4. INTERACCIÓ AIRE/AIGUA (I). EQUILIBRI I DIAGRAMA DE MOLLIER
 

1 INTRODUCCIÓ

1.1.Humitat absoluta i humitat relativa
1.2.Volum humit i densitat de l'aire humit.
1.3.Calor humida i entalpia de l'aire humit.
1.4.Temperatures de saturació adiabàtica i de rosada.
 

2. EQUILIBRI LÍQUID VAPOR

 

3. DIAGRAMA DE MOLLIER
3.1.Línies isotermes, isoentàlpiques i de la mateixa humitat relativa.
3.2.Línies d'humidificació no adiabàtica i d'humidificació adiabàtica.
3.3.Temperatura de termòmetre humit.
4.DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT DE L'AIRE
 

 


TEMA 5. INTERACCIÓ AIRE/AIGUA (II). DISSENY D'APARELLS.
1. EQUACIONS DE DISSENY

1.1.Equacions fonamentals (balanç de matèria i d'energia).
1.2.Equacions de velocitat (transferències de matèria i de calor).
2.RESOLUCIÓ DE LES EQUACIONS PEL MÈTODE SIMPLIFICAT DEL POTENCIAL ENTÀLPIC DE MERKEL (DIAGRAMA ENTALPIA/TEMPERATURA).
2.1.Corba d'equilibri.
2.2.Rectes d'unió.
2.3.Línia operativa.
2.4.Corba de Mickley.
 

3.CÀLCUL D'APARELLS
3.1.Refredament d'aigua per evaporació.
3.2.Condicionament d'aire.
3.2.1.Humidificació.
3.2.2.Deshumidificació.
 

 

TEMA 6. ASSECAT (I). INTRODUCCIÓ I MECANISME I CINÈTICA D'ASSECAT
1. INTRODUCCIÓ
1.1.Contingut en humitat d'un sòlid. Isoterma d'equilibri en sòlids higroscòpics.
1.2.Fenòmens de transport en l'assecat.
1.3.El sistema argila-aigua.
2. MECANISME I CINÈTICA D'ASSECAT.
2.1.Corbes d'assecat.
2.1.1.Període d'inducció.
2.1.2.Període de velocitat d'assecat constant.
2.1.3.Períodes de velocitat d'assecat decreixent.
2.2.Models teòrics.
2.2.1.Període de velocitat d'assecat constant.
2.2.2.Període de velocitat d'assecat decreixent.
3.L'OPERACIÓ D'ASSECAT DE MATERIALS CERÀMICS
3.1.Influència de les condicions d'operació sobre la velocitat d'assecat en materials ceràmics.
3.1.1.Característiques de l'aire.
3.1.2.Característiques del producte.
3.1.3.Característiques de l'equip.
3.2.Comportament de les peces durant l'assecat.
3.2.1.Contracció d'assecat.
3.2.2.Possibles defectes.

TEMA 7. ASSECAT (II). ASSECADORS
 

1.INTRODUCCIÓ

2.CÀLCULS BÀSICS EN MESCLAT DE GASOS HUMITS

3.ASSECADOR CONTINU NO ADIABÀTIC AMB CALFADOR SIMPLE

4.ASSECADOR CONTINU ADIABÀTIC AMB RECICLAT PARCIAL DE GAS

5.ASSECADOR AMB CALEFACCIÓ INTERNA DE L'AIRE DURANT LA TRAJECTÒRIA

6.ASSECADOR EN CICLE TANCAT

7.CLASSIFICACIÓ I SELECCIÓ D'ASSECADORS INDUSTRIALS