Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Amb la finalitat de desenvolupar les competències pròpies de l’assignatura, la metodologia a seguir, en funció del tipus de sessions, és aquesta:

Classes teòriques:

Sessions en les que s’emprarà principalment la classe magistral, mitjançant la transmissió d’informació en un temps ocupat principalment per l’exposició oral i amb el suport de tecnologies audiovisuals. Durant l’esmentada exposició es podran plantejar preguntes sobre el tema de l’exposició, introduir xicotetes activitats pràctiques que permeten l’aprenentatge cooperatiu (resolució de problemes, anàlisis de casos, etc.) o resoldre els dubtes que es puguen plantejar. Addicionalment, s’introduïran activitats fora de classe que incloguen la resolució de tests, qüestions o problemes relacionats amb els temes desenvolupats en classe, treballs d’especialistes, etc.

Sessions de laboratori:

Classes pràctiques de laboratori desenvolupades segons la metodologia d'Aprenentatge basat en Projectes (ABP).

Al llarg del curs es programaran sessions de laboratori, en les que, per grups, l'estudiantat podrà comprovar i avaluar allò exposat en les sessions teòriques, la qual cosa permetrà completar i reforçar els coneixements i habilitats presentats en les esmentades sessions; sota la guia del professorat. A banda del desenvolupament experimental corresponent, l’aspecte presencial d’aquestes sessions es completarà amb el plantejament de preguntes relacionades amb les sessions programades. A més, les sessions de laboratori comportaran la realització d’un treball posterior, a realitzar per l'estudiantat, d’elaboració d’una memòria de cada pràctica, a partir de la informació recollida en el laboratori.

Sessions de tutories:

Es plantejarà un treball en grup a desenvolupar paral·lelament a les sessions teòriques, que serà avaluat de manera continuada al llarg del curs, i que s'ha de dennsar oralment, a l’acabament del mateix. Durant aquestes sessions, es tractaran qüestions relatives a aquest treball, no incloses en les sessions lectives, i es desenvoluparan diverses habilitats, com ara el “maneig” de tècniques d’investigació o d'eines informàtiques, entre d’altres. A més, serviran perquè l'estudiantat, de manera grupal, plantegen al professorat els dubtes sorgits, relacionats amb el treball a desenvolupar.

Així mateix, al llarg de tot el curs acadèmic, els estudiants i les estudiantes podran dirigir-se al professorat, en els horaris d’atenció individualitzada i mitjançant l’aula virtual, per a resoldre de manera directa i personalitzada els dubtes que es pogueren plantejar arran dels continguts exposats en les classes presencials teòriques.

Aquesta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT1 " Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa corresponent CT1-EQ1014-N12