Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Activitats i Superació de l'Assignatura

La qualificació de l’assignatura es reparteix de la següent manera:

  • Examen: 70%
  • Avaluació continuada: 30%

La nota d’avaluació continuada comprendrà dos apartats equiponderats: qualificació d'activitats sobre pràctiques de laboratori (20% de la qualificació total de l'assignatura) i qualificació de projectes desenvolupats en equip i exposats (10% de la qualificació total de l'assignatura). Per a l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT1 s'omplirà una rúbrica (veure fitxa de l'assignatura CT1-EQ1014-N12). El valor d'aquesta rúbrica ponderarà en un 10% sobre el total de la nota de l'assignatura.

L’assistència i la participació en l’elaboració de les memòries de les pràctiques de laboratori que es duguen a terme, serà obligatòria per a l’avaluació d’aquestes activitats. La nota correspondrà al promig de les valoracions obtingudes per les memòries presentades després de la realització de les diferents pràctiques que es duguen a terme, dins del termini que quede establert a tal fi. La nota de cada memòria només s’aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de pràctiques.

La nota referent als treballs en grup correspondrà al promig de les valoracions obtingudes en els diferents treballs que es proposen. La nota de cada treball es composarà de la valoració referent a la documentació escrita que s'hi sol·licite i de la valoración de la corresponent exposició, en els termes que es descriuran en el moment en que es presenten/proposen els diferents treballs.

La nota d'examen correspondrà al promig de les valoracions obtingudes en la realització de dos proves escrites. Una d'elles amb un pes del 30%, que es realitzarà al llarg del semestre acadèmic, i una prova final amb un pes del 40% en la data que quede fixada en el corresponent calendari acadèmic (data per a la prova final de la primera convocatòria)

Es consideraran presentats a la primera convocatòria aquells estudiants i estudiantes que es presenten, al menys, a dues de les proves que conformen la nota de la part d'examen. Es requerirà obtindre una qualificació igual o superior a un valor numèric de 3,5 (sobre una escala de base 10), en cadascuna de les proves de la part d'examen, per a realitzar la ponderació entre elles. Així mateix, per a realitzar la ponderació entre les proves d'examen, les pràctiques de laboratori i els treballs en grup, es requerirà obtindre una qualificació resultant igual o superior a un valor numèric de 4 (sobre una escala de base 10), en cadascuna d'eixes diferents activitatats. Per a considerar com aprovada l'assignatura, serà necessari obtindre, almenys, una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

 

En la segona convocatòria, es realizarà una única prova d'examen (amb un valor del 70% de la nota final), que es desenvoluparà en la data que quede fixada en el corresponent calendari acadèmic, per a aquesta convocatòria. Aquesta prova deurà ser realitzada per tot l'estudiantat que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria i desitge optar a superar l'assignatura en segona convocatoria, excepte aquells estudiants i estudiantes que tinguen una nota mitjana de les proves d'examen igual o superior a 5 (sobre una escala de base 10); aquestes persones podran sol·licitar recuperar únicament la nota de pràctiques de laboratori i/o de treballs en grup.

De manera general, els i les alumnes que hagen suspès la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant una prova escrita, referent als continguts i procediments emprats en les sessions de laboratori, i que es desenvoluparà el mateix dia i hora de l’examen escrit de la segona convocatòria. Aquells i aquelles alumnes als qui no compute la nota de pràctiques, bé per no haver assistit a les sessions, bé per no haver presentat les memòries dins del termini establert, tampoc els serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria.

Respecte de la part de treballs en grup, qui tinga suspesa aquesta activitat podrà tractar de recuperar-la presentant nous treballs. En aquest cas, serà obligatori realitzar la presentació d'un nou treball per cada treball que, de manera particular, tinguera una nota suspesa (inferior a 5, sobre una escala de base 10), en les mateixes condicions que les descrites en la presentació/proposta de cadascun d'ells. Aquestes noves presentacions tindran com a termini límit d'entrega una data, prèvia a l'examen escrit de la segona convocatòria, que serà anunciada amb suficient antelació.

 

En cas d'una eventual sol·licitud de convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, atès que en el moment de realització d'aquesta prova no s'haurà iniciat el periode lectiu ordinari de l'assignatura i no s'haurà pogut desenvolucar cap activitat d'avaluació continuada, es realitzarà una única prova d'examen, amb un valor del 100% de la nota final, que es realitzarà en la data que quede fixada en el procediment corresponent a la gestió de sol·licituds de convocatòries extraordinàries de finalització d'estudis, en el títol.

 

Honestedat Acadèmica

Es recorda que, segons la Normativa d'Avaluació de la UJI, aprovada en la sessió nº 32 del Consell de Govern del dia 13/7/2009, “la realització fraudulenta demostrada d'algun o alguns dels exercidis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura comporta la nota de suspens en la corresponent convocatòria” (Títol II, Capítol 1, Artícle 5, Apartat 6). Això s'aplica, doncs, a qualsevol de les activitats i proves exigides per a l'avaluació de l'assignatura, ja siga exàmen, treball o qualsevol altra activitat proposada.

Per tant, emprar el treball d'una altra persona com a propi, o permetre a altra persona que faça ús dels treballs propis com a seus, tindrá com a resultat una qualificació nula d'aqueixos treballs per a tot l'estudiantat implicat en l'incident, amb independència de que, a més, es prenguen les mesures oportunes per sancionar les accions deshonestes que puguen ser constitutives de falta o delicte.