Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 147
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

G07 - Capacitat d’organització i planificació

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G12 - Capacitat de gestió de la informació

G04 – Raonament crític

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’elaborar informes psicològics en distints àmbits d’aplicació.

Ser capaç d’aplicar els mètodes d’investigació i les tècniques d’anàlisi de dades.

Ser capaç de promocionar la salut i la qualitat de vida en els individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

Ser capaç de diferenciar les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

Ser capaç de diferenciar les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la psicologia.

Ser capaç de diferenciar els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.

Ser capaç de diferenciar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

Ser capaç de diferenciar els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

Ser capaç de descriure les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

Ser capaç de descriure els distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la psicologia.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible en la llengua nativa.

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb la psicologia.

Comunicar correctament i clarament per escrit el que es pensa o sent amb els recursos adequats en llengua nativa.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens i valorar les seues implicacions.