Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

EL TFG consistirà en un PÒSTER CIENTÍFIC

El TFG ha de ser realitzat sota la supervisió d'un tutor acadèmic que serà responsable d'exposar a l'estudiant les característiques del TFG, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, i d'emetre un informe del treball, prèviament a la seva presentació. En el document GUIA del TREBALL DE FI DE GRAU es recomanen les característiques d'estil i altres aspectes. Durant el curs acadèmic, la Comissió de Titulació aprovarà i farà pública una relació amb els temes que els estudiants poden escollir per realitzar el TFG, així com els docents responsables de la seva tutela i el nombre (places) de persones que poden escollir. Els TFG poden consistir en:
 

A) Resposta a una PREGUNTA plantejada pel / per la professor / a tutor / a. Aquesta pregunta podrà ser de caràcter científic o professional (pe, un cas) i el / la estudiant, prèvia aprovació del seu tutor / a, pot optar a contestar-la a través de diferents metodologies possibles: revisió de fonts, treball empíric (o disseny de un treball empíric), disseny d'una intervenció professional, etcètera. Aquesta modalitat no exclou les següents.
 
B) Un treball EMPÍRIC que inclourà els apartats estàndard d'Introducció, Mètode, Resultats, Discussió i / o Conclusions.
 
C) Un treball de REVISIÓ i / o investigació bibliogràfica centrat en un camp relacionat amb la titulació.
 
D) Un treball de caràcter PROFESSIONAL relacionat amb qualsevol dels diferents àmbits de l'exercici professional per als que qualifica el títol. S'inclou aquí la possibilitat d'un TFG relacionat amb les pràctiques externes de la titulació.
 
E) ALTRES treballs proposats pels tutors, no assignables a la categories anteriors, com ara: models computacionals de simulació, estudis metodològics, etcètera.