Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Tal com estableix la normativa, el Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria verifica i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

· Treball escrit calificat pel professor tutor. Aquesta valoració (1-10) tindrà un pes del 60% i formarà part de l'Informe del Tutor atenent la qualitat científica i tècnica del treball, així com la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització.

· Defensa oral del TFG. Aquesta valoració (1-10) tindrà un pes del 40% i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part del / la estudiant.

La Qualificació Global constarà en l'expedient de l'alumne. Aquells TFG amb millor qualificació global optaran a les matrícules d'honor que puguin ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic de l'alumne / a. Serà condició necessària per optar a una MH obtenir una qualificació final de 10.

Es recorda que:

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."