Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1037 - Neurociència Afectiva i Social

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en la nota final. Aquesta qualificació serà el resultat de la suma lineal de diferents parts i pot obtenir amb un dels dos itineraris alternatius que haurà de triar a l'inici de curs. El primer es correspon amb un mètode d'avaluació contínua, mentre que el segon itinerari es correspon amb un mètode més tradicional d'avaluació.
 
ITINERARI Nº 1
 
a) Exposicions orals a classe (0-3 punts). Aquests treballs es realitzaran per grups (màxim quatre alumnes o alumnes) i suposaran un 30% de la qualificació final de l'assignatura. Per a l'avaluació d'aquesta activitat, caldrà presentar (en finalitzar el curs) una memòria del treball realitzat per tots els grups.
 
b) Examen dels temes teòrics (0-4 punts). Es corresponen amb el 40% de la qualificació final i s'avaluaran mitjançant una prova tipus test. Es preveu la possibilitat de realitzar una prova en finalitzar la part teòrica corresponent als continguts bàsics que imparteix la professora.
 
c) Seminaris científics. Per a l'avaluació d'aquesta activitat serà necessari lliurar un informe a través de l'aula virtual sobre el contingut dels vídeos i el debat generat a classe.
 
d) Problemes. Per a l'avaluació d'aquesta activitat es tindran en compte tant els informes sobre els articles científics (lliurats prèviament a través de l'aula virtual) com la participació a classe durant el comentari dels articles.
 
e) Laboratoris. Per a la qualificació es requerirà l'elaboració d'una base de referències sobre el tema seleccionat per a l'exposició. En cas de no poder assistir a aquestes pràctiques, es podrà lliurar un breu resum de les bases de dades treballades a classe (exemples de recerca) juntament amb la base de referències.
 
L'avaluació dels continguts treballats en les activitats corresponents als apartats (c), (d) i (e) suposaran un 30% de la qualificació final. Es considerarà que un alumne o una alumna es presenta a una convocatòria si realitza els exàmens teòrics i / o lliurament dels informes dels continguts pràctics (seminaris, aula i laboratoris). Per calcular la nota final i sumar linealment les diferents parts de l'assignatura, serà obligatori lliurar el 50% dels informes de pràctiques i obtenir una qualificació mínima de 2 punts (com a nota mitjana) en els exàmens teòrics. Les qualificacions de les parts aprovades (exposició, teoria i / o continguts pràctics) es guardaran durant el mateix curs acadèmic. A la segona convocatòria, es podran recuperar (mitjançant el mateix tipus d'avaluació) aquelles parts de l'assignatura que no hagin estat superades.
 
ITINERARI Nº 2
 
a) Projecte d'investigació (0-3 punts). Aquests treballs es realitzaran per grups (màxim quatre alumnes o alumnes) i suposaran un 30% de la qualificació final.
 
b) Examen de teoria (0-4 punts). Es correspon amb el 40% de la qualificació final i s'avaluarà mitjançant una prova tipus test.
 
c) Examen de pràctiques (seminaris, problemes, laboratoris). Es correspon amb el 30% de la qualificació final (0-3 punts) i s'avaluarà mitjançant una prova tipus test i / o de preguntes curtes.
 

Es considerarà que un alumne o alumna es presenta a una convocatòria si realitza els exàmens teòrics i / o pràctics. Per calcular la nota final i sumar linealment les diferents parts de l'assignatura, serà obligatori obtenir una qualificació mínima de 2 punts en l'examen teòric i 1,5 punts en l'examen de pràctiques. Les qualificacions de les parts aprovades (exposició, teoria i / o pràctiques) es guardaran durant el mateix curs acadèmic. A la segona convocatòria, es podran recuperar (mitjançant el mateix tipus d'avaluació) aquelles parts de l'assignatura que no hagin estat superades.

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant larealització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’unaprova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponentactivitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc ala qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.