Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. MÈTODES:

 

·       Mètode expositiu:  l’exposició dels continguts de la matèria permet sintetitzar informació essencial procedent de diverses fonts i oferir-la d’una manera organitzada. Aquesta exposició té el suport de mitjans audiovisuals, documents escrits i presentacions Power Point.

·       Aprenentatge basat en problemes (ABP): es parteix d’una situació (problema) dissenyada pel professorat, de manera que s’assembli a les situacions clíniques complexes reals pròpies de la professió (Neuropsicologia Clínica). L’alumnat, distribuït en grups de treball cooperatiu, discuteix mecanismes causals, genera hipòtesis i estratègies per a comprovar-les i cerca informació per a resoldre el problema. Aquest mètode posa l’alumnat davant d’una situació propera a les habituals en la pràctica professional i li demana que apliqui coneixements i habilitats específiques, alhora que l'entrena a debatre i argumentar davant de persones amb una formació semblant a la seva.

·       Flipped Classroomo “classe al revés”: L’alumnat treballa amb un material docent disponible a l’aula virtual de manera autònoma, en horari no presencial, abans de la classe presencial. Durant la classe presencial l’alumnat realitza activitats pràctiques relacionades amb el material treballat.

 

8.2. MODALITATS DOCENTS:

 

·       Classe de teoria: sessions explicatives, expositives o demostratives de contingut, tot intercalant-hi activitats per a ser realitzades individualment o en grups.

·       Classes pràctiques d'aula: sessions en què l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos,  mitjançant problemes i exercicis.

·       Classes pràctiques a l'aula d'informàtica: sessions en què l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos,  mitjançant eines informàtiques.

·       Pràctiques externes: “Jornades per a la presa de contacte en l’àmbit professional de la psicologia”.

·       Seminaris: sessions per a la reflexió i l'aprofundiment en determinats continguts.

·       Tutories: atenció personalitzada a l'alumnat per a orientar el procés formatiu.

 

8.3. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA I PROVES FINALS:

·       L’alumnat ha d’abstenir-se d’usar/col·laborar en l’ús de procediments fraudulents en les proves d’avaluació continuada i finals. En aquest sentit ha de:

o    Observar les regles d’autoria i autenticitat durant la realització de les activitats d’avaluació.

o    La contravenció d’aquestes regles implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació i donaran lloc a la qualificació de “suspens”.

·       Activitats d’avaluació continuada: En les sessions presencials de gairebé totes les modalitats docents, es demana a l'alumnat la realització d'activitats que han de ser entregades al professorat abans de finalitzar la classe (llevat del cas del seminari on la data d’entrega del treball d’avaluació és al final de curs). Aquestes activitats formatives no tenen un caràcter obligatori i no són recuperables. Aquestes activitats seran avaluades i computaran en la nota final, si  s’opta per la primera opció d’avaluació (veure punt 10.2. més avall), de la següent manera:

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

PUNTUACIÓ MÀXIMA FINS A 30 PUNTS

Treball d’avaluació NPS (Seminari)

6

Pràctica laboratori primera

3

Pràctica laboratori segona

3

Pràctica laboratori tercera

3

Pràctica aula primera

3

Pràctica aula segona

3

Pràctica aula tercera

3

Pràctica aula quarta

3

Pràctica aula cinquena

3

 

·       Proves d’avaluació finals: Exàmens objectius, oficials, que avaluen tots els continguts treballats a l’assignatura en les diferents modalitats docents i que tindran lloc en les dates previstes per a la primera i la segona convocatòries ordinàries. Cada docent assumeix l’elaboració i correcció de la part proporcional de la prova a la seva càrrega lectiva.