Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1020 - Psicometria

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'examen escrit representa el 50% de la qualificació final (5 punts sobre 10). Consistirà en una prova objectiva de tres alternatives. L'alumne / a ha d'obtenir almenys 2.5 punts en aquesta prova per poder aprovar l'assignatura. Es realitzarà en les dates corresponents a les dates oficials.


L'elaboració de treballs acadèmics representa el 30% de la qualificació final (3 punts sobre 10). Aquest treball correspon a l'elaboració d'una Escala d'Actituds. Aquest treball s'haurà de concretar en un informe final a partir del qual s'avaluaran competències procedimentals i actitudinals. Es realitzarà en grup i tindrà caràcter obligatori per aprovar l'assignatura.  L'alumne / a ha d'obtenir almenys 1.5 punts amb aquesta obra per a poder aprovar l'assignatura. L'alumne tindrà com a data límit per lliurar aquest treball la data de la convocatòria oficial.


El seminari representa el 2% de la qualificació final i s'avaluarà amb preguntes de resposta curta. No s'exigeix que l'estudiantat asoleixi cap nota mínima.

Els informes de pràctiques representen el 18% de la qualificació final i avalua bàsicament competències procedimentals. L'alumnat lliurarà un informe de cadascuna de les pràctiques realitzades. No s'exigeix que l'estudiantat asoleixi cap nota mínima. L'estudiantat només podrà lliurar l'informe de cada pràctica en finalitzar cadascuna de les sessions.


Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació final igual o superior a 5.


Per optar a matrícula d'honor, l'alumnat que ho desitgi i que prèviament hagi obtingut una qualificació excel • lent, desenvoluparà un treball sobre algun aspecte de l'assignatura que s'acordi amb la professora.


Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria quan realitzi l'examen escrit i / o presenti la elaboració del treballac adèmic (elaboració d'una escala d'actituds).

 Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."