Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1015 - Motivació i Emoció

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI TEÒRICEls continguts previstos per a les activitats teòriques són els següents:TEMA 1. CONCEPTE I MESURA DE MOTIVACIÓ

Importància de l'estudi de la motivació. Conceptuació de la motivació. Motius interns i motius externs. Tècniques de mesura de la motivació. Temes en l'estudi de la motivació.


TEMA 2. MODELS TEÒRICS DE LA MOTIVACIÓ

Perspectives històriques i contemporànies en l'estudi de la motivació.


TEMA 3. BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA MOTIVADA I EMOCIONAL

Motivació, emoció i neurociència. Estructures cerebrals associades amb els estats motivacionals i emocionals. Neurotransmisors. Hormones.


TEMA 4. MOTIUS PRIMARIS: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

Principals sistemes motivacionals biològics: sigueu, fam, sexe.TEMA 5. MOTIUS SECUNDARIS: NECESSITATS SOCIALS

Principals motius secundaris: assoliment, afiliació i poder.TEMA 6. LA MOTIVACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA COGNITIVA

Planes d'acció. Establiment de metes.Esforç per a aconseguir metes. Creences sobre el control personal. L'autoeficàcia. Creences en el domini/control. La indefensió apresa. Teoria de la reactància. L'esperança. La dissonància cognitiva.


TEMA 7. NATURALESA I MESURA DE LES EMOCIONS

Conceptuació de l'emoció. Què causa l'emoció: la biologia o la cognició? El debat ajuste al nombre d'emocions. Funcions de les emocions. La regulació de les emocions. Classes de fenòmens afectius. Inducció d'emocions en el laboratori. La mesura de les emocions.


TEMA 8. ASPECTES DE LES EMOCIONS

Aspectes biològics de l'emoció. La teoria de James-Lange. Perspectiva contemporània. L'activitat cerebral i les emocions bàsiques. La hipòtesi del feedbackfacial. Aspectes cognitius de l'emoció. La teoria de Schachter-*Singer. Appraisal(valoració). Appraisalcomplejo. Appraisalcomo procés. Atribucions. Aspectes socials de l'emoció.


TEMA 9. EMOCIONS INDIVIDUALS

Emocions bàsiques. Emocions autoconscients. Emocions cognitivament complexes.TEMA 10. RELACIONES EMOCIÓ-COGNICIÓ

La tornada de l'afecte a la psicologia i la neurociència. La interacció entre emoció i cognició. El debat entre Zajonc i Lazarus. Influència de l'emoció sobre els processos cognitius: percepció i atenció, judici i presa de decisions i memòria. Models teòrics de les interaccions entre afecte i cognició. Set pecats en l'estudi de l'emoció.


TEMA 11. ÀMBITS D'APLICACIÓ DE LA MOTIVACIÓ I DE L'EMOCIÓ

L'aplicació dels principis de la motivació i emoció. Motivació i emoció en els àmbits de la salut, de les organitzacions i de l'aula. La intel·ligència emocional.

TEMARI PRÀCTICEls continguts previstos per a les activitats pràctiques (problemes i laboratoris), els seminaris i les tutories se seleccionaran d'entre les següents propostes:
1. El laboratori psicofisiològic en l'estudi de la motivació i l'emoció: l'activitat electrodèrmica

2. El laboratori psicofisiològic en l'estudi de la motivació i l'emoció: l'activitat cardiovascular

3. El laboratori psicofisiològic en l'estudi de la motivació i l'emoció: l'activitat electromiogràfica

4. Mètodes d'inducció emocional: el International Affective Picture System (IAPS)

5. Reconeixement d'emocions bàsiques

6. Interacció emoció-cognició: el Stroop emocional
El contingut dels temes teòrics i de les pràctiques previstes per al curs acadèmic 2017/2018, així com el seu nombre total, podrà ser modificat atenent a factors contextuals (composició dels grups, adquisició de nous recursos bibliogràfics o informàtics, ritme d'aprenentatge, interessos dels estudiants...) i variables temporals (distribució de les activitats al llarg del semestre, planificació de la docència per grups...)