Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1015 - Motivació i Emoció

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES:

Examen escrit (prova global): examen objectiu, amb quatre alternatives de resposta, i/o de desenvolupament, i/o de problemes, sobre els coneixements teoricopràctics de l'assignatura, que es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut, dins del període d'exàmens oficials de la primera convocatòria ordinària del primer semestre.

Memòries i informes de pràctiques (avaluació continuada distribuïda de forma regular al llarg del semestre): l'assistència, així com els informes de laboratori, amb format predefinit, s'avaluen mitjançant l'activitat "Qüestionari" de l'aula virtual, i versarà sobre els coneixements i competències adquirits durant les activitats pràctiques (problemes i laboratoris), seminaris i tutories de l'assignatura.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ:

Examen escrit (prova global): examen objectiu, amb quatre alternatives de resposta, i/o de desenvolupament, sobre els coneixements teoricopràctics de l'assignatura, que es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut, dins del període d'exàmens oficials de la segona convocatòria ordinària de les assignatures de primer semestre.

Memòries i informes de pràctiques: no es preveu la recuperació: la nota de les memòries i informes de pràctiques obtinguda durant l'avaluació continuada al llarg de l'assignatura es guarda per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.10.2 Criteris de superació de l'asignatura 

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que se exigeix al estudiant per a superar la assignatura

Per a superar aquesta assignatura és necessari obtenir una nota mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen escrit sobre la part Teòrica (el pes de aquesta part en la nota final es del 70%). Una vegada aconseguit aquest requisit, se suma la nota del examen sobre les memòries i informes de Pràctiques (el pes de aquesta part en la nota final es del 30%).

Per a aprovar aquesta assignatura és necessari obtenir un mínim de 5 punts (qualificació màxima: 10 punts) en la nota final, una vegada s'haja complit el requisit anterior sobre la part Teòrica.

 

B) Especificar quines son les proves estrictament necesaries per a que el estudiant es considere presentat en una convocatòria

 

L'estudiant o estudianta es considera presentat en una convocatòria quan assisteix a l'examen escrit sobre la part Teòrica. Les notes o qualificacions parcials d'un estudiant o estudianta no presentat obtingudes a partir del examen sobre les memòries i informes de Pràctiques es guardaran només fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.

 

C) Realitzazió  fraudulenta de proves d'avaluació

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.