Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1009 - Percepció i Atenció

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES:

Examen escrit (prova global): examen objectiu de 40 preguntes, amb quatre alternatives de resposta, sobre els coneixements teoricopràctics de l'assignatura, que es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut dins del període d'exàmens oficials de la primera convocatòria ordinària del primer semestre.

Memòries i informes de pràctiques (avaluació continuada distribuïda de manera regular al llarg del semestre): informes de laboratori, amb format predefinit mitjançant l'activitat Qüestionari de l'aula virtual, sobre els coneixements i competències adquirits durant les activitats pràctiques (problemes i laboratoris), seminaris i tutories de l'assignatura.

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ:

Examen escrit (prova global): examen objectiu de 40 preguntes, amb quatre alternatives de resposta, sobre els coneixements teoricopràctics de l'assignatura, que es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut dins del període d'exàmens oficials de la segona convocatòria ordinària de les assignatures de primer semestre.

Memòries i informes de pràctiques: No es preveu recuperació: la nota de memòries i informes de pràctiques obtinguda durant l'avaluació continuada al llarg de l'assignatura es guarda per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.
 

A) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:
És necessari obtindre una nota mínima de 3,5 punts en l'examen escrit (qualificació màxima: 7 punts) per a superar aquesta prova. Una vegada aconseguit aquest requisit, se suma la nota de memòries i informes de pràctiques (qualificació màxima: 3 punts) per a calcular la nota final en l'assignatura. És necessari obtindre un mínim de 5 punts (qualificació màxima: 10 punts) en la nota final per a aprovar l'assignatura.


B) CONVOCATÒRIES:
L'estudiantat es considera presentat en una convocatòria quan es presenta a l'examen escrit.

 

C) REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.