Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

A) PART PENAL


Lliçó 1ª. [Consideracions generals].-
I. Dret penal i dret penal de menors: breu introducció històrica.- II. Les principals normes: els tractats internacionals, la legislació estatal, la normativa autonòmica. III. La LORRPM; A) Principis orientadors de la LORRPM; B) Àmbit d'aplicació de la LORRPM: a) Criteri objectiu; b) Criteri subjectiu.

Lliçó 2ª. [Conseqüències jurídiques derivades de la declaració de responsabilitat criminal del menor. I].-
I. Mesures aplicables als menors: A) Qüestions comunes; II. Privatives de llibertat: 1) Mesura d'internament en règim tancat, semiobert i obert; 2) Mesura d'internament terapèutic i les seues modalitats; 3) Mesura de permanència de cap de setmana.

Lliçó 3ª. [Conseqüències jurídiques derivades de la declaració de responsabilitat criminal del menor. II].-
I) No privatives de llibertat o restrictives de drets: 1) Mesura de tractament ambulatori; 2) Mesura d'assistència a un centre de dia; 3) Mesura de llibertat vigilada; 4) La prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determine el jutge; 5) Mesura de convivència amb una persona, família o grup educatiu; 6) Mesura de prestacions en benefici de la comunitat; 7) Mesura de realització de tasques socioeducatives; 8) Mesura d'amonestació; 9) Mesura de privació del permís de conduir ciclomotors o vehicles a motor. 10) Inhabilitació absoluta. II. Els incompliments de la mesura imposada.

Lliçó 4ª. [Regles de determinació de les mesures].-
I. L'elecció de la mesura.- II. Regles generals.- III. Regles especials i supòsits concursals: A) Concurs d'infraccions i infracció continuada o amb pluralitat de víctimes; B) Imposició de diverses mesures; C) Majoria d'edat del condemnat.- IV. Règim de prescripció.


B) PART PROCESSAL


Lliçó 4ª. [Introducció i aspectes orgànics].-
I. Consideracions generals.- II. Els jutjats de menors: A) Competència Objectiva; B) Competència funcional; C) Competència territorial; D) Tractament processal de la competència.- III. Les parts del procés penal de menors: A) El Ministeri Fiscal; B) La víctima; C) La intervenció de l'equip tècnic i l'informe inicial; D) El menor; I) El perjudicat.

Lliçó 5ª. [La instrucció].-
I. Principis i garanties del procediment.- II. El dret de defensa.- III. La incoació de l'expedient: efectes de la incoació.- IV. El desistiment de la incoació de l'expedient.- V. L'esbrinament dels fets.- VI. El sobreseïment de l'expedient: A) Sobreseïment per conciliació o reparació entre el menor i la víctima; B) Sobreseïment a proposta de l'equip tècnic.- VII. Conclusió de l'expedient. Remissió al jutge.

Lliçó 6ª. [La fase d'audiència i la sentència].-
I. Obertura de la fase d'audiència.- II. Els escrits d'al·legacions: A) Convocatòria de l'audiència; B) Sobreseïment; C) Remissió de les actuacions al Jutge competent; D) Pràctica de noves proves.- III. La conformitat.- IV. La celebració de l'audiència.- IV. La sentència.- V. El sistema de recursos: A) Recurs de reforma; B) Recurs de queixa; C) Recurs d'apel·lació; D) Recurs de cassació per a unificació de doctrina.-

Lliçó 7ª. [Mesures cautelars].-
I. Concepte i fonament.- II. Pressupostos.- III. Procediment.- IV. La detenció dels menors.- V. Altres mesures cautelars; especial referència a l'internament del menor.-

Tema 8ª. [Execució i responsabilitat civil].-
I. L'execució de les mesures.- II. Normes especials per a l'execució de les mesures privatives de llibertat.-III. La modificació de la mesura imposada. IV. La responsabilitat civil: A) Parts; B) Pretensions exercitables; C) Procediment; D) Sentència.- 

Temari de pràctiques

Tema 9a. [Pràctiques]
I. Informe d'equip tècnic.- II. Declaració de menor.- III. Declaració de menor víctima.- IV. Mesures cautelars.- V. Sentència.- VI. Recursos.