Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació consistirà:

a) En una prova teòrica escrita tipus test que es dividirà en dos parts separades que es realitzarà conjuntament i que correspondran a la part penal i a la part processal, constituint el resultat final de la mateixa un 60% de la qualificació total de l'alumne. Serà necessari superar cada una de les parts en què es dividix l'assignatura per a considerar aprovada esta primera prova.

b) En una prova pràctica escrita que consistix en la resolució dels casos que considere el professorat de l'assignatura, constituint el resultat final de la mateixa un 30% de la qualificació total de l'alumne. Per a considerar aprovada l'assignatura serà necessari haver obtingut una nota global mínima de 5 punts en cadascuna de  les proves anteriors.

c) Els que hagen aprovat la prova teòrica i pràctica, podran obtindre fins a un punt addicional per l'elaboració de les activitats complementària. En cap cas es tindrà en compte este punt addicional per a aprovar l'asignat.

Es considera "no presentat" a l' assignatura quan l'alumne no assiteix a la data i hora indicada, igualment al desistir de la realització de la prova dins dels 10 primers minuts de del seu inici-