Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Examen oral

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'examen consistirà en una prova teòrica i una altra pràctica, cada una de les quals representarà el 40% de la qualificació final.

Opcionalment, l'estudiant podrà fer un examen parcial eliminatori de caràcter voluntari que es qualificarà d’apte/no apte i només conferirà el dret a no examinar-se d'aqueixa matèria en la prova oral.

b) Prova teòrica i examen pràctic

B. 1 La prova teòrica. Serà oral i en aquesta es formularan dues preguntes del temari. La superació de la prova teòrica requereix l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4) i un mínim d'1 en cada una de les dues preguntes.

Als estudiants, se'ls dirà si han superat la prova oral (apte o no apte) immediatament després de la seua realització a fi que coneguen si poden realitzar o no l'examen pràctic.

B.2. Per a la realització del cas pràctic es requereix la prèvia superació de la prova teòrica. La superació del cas pràctic requereix també l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4).

c) Així mateix, al llarg del curs acadèmic els estudiants podran participar en distintes activitats complementàries. Sense perjudici que cada estudiant participe en diverses d'elles, haurà d'assenyalar quina desitja que resulte avaluada.

Les dites activitats estaran acadèmicament dirigides per professorat de l'àrea i suposaran el 20% de la qualificació final, que només se sumarà a la definitiva en el cas que l'estudiant haja superat la prova oral i l'examen pràctic amb un 5. Aquestes activitats tenen la condició de "no recuperable". El seu contingut s'anunciarà en l'Aula Virtual al principi de curs.

L’estudiantat que no participe en alguna activitat complementària només podrà aspirar a una qualificació màxima de 8.

La nota global serà la suma de les qualificacions obtingudes en la prova oral, en el cas pràctic i, si escau, en la realització de les activitats acadèmicament dirigides.

L'alumne es considerarà presentat només en el cas que realitze la prova teòrica oral.

La superació de l'examen parcial exonera de ser examinat d'aqueixa matèria en les dues convocatòries oficials del curs acadèmic en què es realitza la prova. El mateix regeix per a la puntuació obtinguda en la realització dels treballs acadèmics. Les qualificacions obtingudes en les proves finals (oral i pràctica) no es guarden per a la segona convocatòria.