Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 71
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI17 - Capacitat per a analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació d'obra nova i rehabilitació.

UJI18 - Capacitat d'anàlisi de les necessitats del sector de l'edificació i de donar respostes adequades a aquestes necessitats.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME12 Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis. 

ME20 Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn. 

ME21 Coneixements de l’organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l’enginyer d’edificació i el marc de responsabilitat associat a l’activitat. 

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

ME31 Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció. 

UJI13 Conèixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d’edificació.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge