Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. L'ARQUITECTE O ARQUITECTA TÈCNIC I ENGINYER O ENGINYERA D'EDIFICACIÓ. COMPETÈNCIES I ATRIBUCIONS.


TEMA 1: LA LABOR DE L'ENGINYER D'EDIFICACIÓ COM A AGENT DE LA CONSTRUCCIÓ.
1) Breu història, evolució de la professió cap a l'enginyeria de l'edificació.
2) Els col·legis professionals, el visat.
3) Competències i actuacions tipus pròpies de l'exercici professional.
4) Llei d'Ordenació de l'Edificació.

TEMA 2: INFRAESTRUCTURA I RECURSOS PER A l'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ. APLICACIONS DE LA INFORMÀTICA A l'OFICINA TÈCNICA.
1) Recursos tècnics.
2) Programari d'aplicació.
3) Presentació eficient de treballs professionals
4) Modelització.
5) Configuració d'una oficina tècnica.

UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PROJECTE.

TEMA 3: EL PROJECTE: DEFINICIÓ I OBJECTE; FASES, PRESENTACIÓ FORMAL I ESTRUCTURA; TRAMITACIÓ; CONTINGUT.

La presa de dades.
1) Aixecament discontinu.
2) Aixecament intel·lectual, documental i com a lectura.
3) Aixecaments punt a punt mitjançant mesurament directe o tradicional, la telemedició i topografia arquitectònica, fotogrametria arquitectònica.
4) Aixecaments continus.
5) Restitució fotogramètrica, rectificació fotogramètrica, escàner làser i combinacions per a 3D.

El projecte.
1) Tipus de projectes.
2) Documents que l'integren.
3) Agents que intervenen en el procés constructiu.
4) Normativa que els regula amb èmfasi en la part 1 del Codi tècnic.

La llicència d'obres.
1) Conceptes urbanístics bàsics.
2) Normativa d'aplicació en l'àmbit municipal, estatal i de la Comunitat Valenciana, concretament, la Llei del sòl, les normes urbanístiques municipals, la LUV, el ROGTU i la LOFCE.
3) Les autoritzacions administratives, en l'àmbit de les competències de l'enginyer d'Edificació.
4) Tramitació i càlcul de les taxes i de l'ICIO, l'ocupació de via pública. Aplicació de les ordenances fiscals.
5) Tramitació, gestió i redacció de documentació tècnica i professional.
6) Formalització de documents administratius com fulls per encàrrec o full de ressenya, liquidació d'honoraris, el contracte professional, les fitxes urbanístiques, el full estadístic de l'edificació, fulls de característiques de control dels materials.
7) Tramitació mitjançant declaració responsable.

Projectes d'activitats.
1) Llei de Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
2) Normativa d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, concretament la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental i el Decret 127/2006, de 15 de setembre, pel qual es desplega l'anterior llei, conformen el nou marc normatiu que defineix i regula els procediments administratius per a l'autorització d'activitats susceptibles d'afectar a la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
3) Sol·licitud i tramitació del certificat de compatibilitat urbanística.
4) La comunicació ambiental, la llicència ambiental i l'autorització ambiental integrada.
5) Càlcul de la càrrega tèrmica d'un local.
6) Tramitació mitjançant declaració responsable.

Les distribucions en relació amb la funció i l'ús.
1) Aspectes històrics.
2) Símil de comparació del disseny i funcionament d'una edificació amb el d'una maquina senzilla (bicicleta).
3) Creació d'espais i ambients.
4) Els recorreguts i circulacions.
5) La il·luminació com a element de distribució.
6) El mobiliari com a element de distribució.
7) La relació entre el públic i el privat.
8) Relació entre els diferents espais, compatibilitat entre espais, la connectabilitat dels espais servits i de servei.

Condicionants externs, l'urbanisme.
1) Normatives i ordenances municipals d'aplicació segons els PGMOU.
2) Condicions d'urbanització.
3) Els serveis urbanístics i les connexions als mateixos.

La normativa d'accessibilitat, aplicada als projectes arquitectònics d'entorn urbà.
1) Normativa d'aplicació en la Comunitat Valenciana. Llei 1/1998, Decret 39/2004, Ordre de 25 de maig de 2004, Ordre de 9 de juny de 2004 i CTE.
2) Nivells d'accessibilitat, classificació i tipus de nivell en funció de l'ús específic de paraments dimensionals a tindre en consideració en els diferents projectes.

El document bàsic de seguretat en cas d'incendis el document SI, aplicat als projectes arquitectònics. Protecció contra incendis en els establiments industrials RD 2267/2004.
1) Propagació interior.
2) Propagació exterior.
3) Evacuació.
4) Detecció, control i extinció incendis.
5) Intervenció serveis extinció.
6) Resistència al foc.

El document bàsic de seguretat d'utilització SUA, aplicat als projectes arquitectònics.
1) Seguretat enfront del risc de caiguda.
2) Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament.
3) Seguretat enfront del risc d'immobilització en recintes.
4) Seguretat enfront del risc il·luminació inadequada.
5) Seguretat enfront del risc situacions d'alta ocupació.
6) Seguretat enfront del risc d'ofegament.
7) Seguretat enfront del risc per vehicles en moviment, els causats pel raig.
8) Accessibilitat.

La normativa de disseny i qualitat, aplicada als projectes arquitectònics.
1) Criteris d'aplicació, la normativa d'aplicació segons CTE i la DC/09.
2) Condicions de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i en edificis per a allotjament.
3) L'habitatge.
4) L'edifici.
5) L'habitatge adaptat.
6) Edifici per a allotjament.
7) La rehabilitació.
8) RD 486/97 seguretat i salut en els llocs de treball.
9) Instrucció d'11 de febrer de 1998, de la Conselleria de Presidència respecte a dotació en establiments públics i recreatius.
10) RD 3484/2000 elaboració de menjars, RD 2.207/1995 Normes d'higiene, RD 202/2000 Manipuladors d'aliments.
11) Ordre que desplega el Decret 151/2009.
12) Decret 52/2010 reglament que desplega la Llei 4/2003, espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Instal·lacions de lampisteria i gas aplicades als projectes arquitectònics.
1) Normativa d'aplicació.
2) Elements que la componen, paràmetres projectuals de la instal·lació, grafisme i descripció.

Condicionants interns, la xarxa de sanejament i evacuació d'aigües pluvials.
1) Xarxes unitàries o separatives, tipus de solucions, forma i forma d'escometre amb els serveis urbanístics existents
2) Afecció de les xarxes amb altres elements constructius, valoració de l'impacte o afecció de les diferents solucions.
3) Elements que les componen i disseny d'aquestes.

Instal·lació elèctrica i de telecomunicacions aplicades als projectes arquitectònics.
1) Normativa i reglaments d'aplicació.
2) Elements que la componen, paràmetres projectuals o de disseny de la instal·lació, grafisme i descripció.

Instal·lació d'aire condicionat, climatització i ventilació, aplicada als projectes arquitectònics.
1) Normativa i reglaments d'aplicació.
2) Elements que la componen, tipus de sistemes, paràmetres projectuals o de disseny de la instal·lació, grafisme i descripció.

TEMA 4: DOCUMENTS DEL PROJECTE MEMÒRIES.
1) Memòria descriptiva.
2) Memòria constructiva.
3) Memòria d'activitat.

TEMA 5: DOCUMENTS DEL PROJECTE PLÀNOLS.
1) Plànols de planta, alçats i seccions de la distribució interior del local o edifici.
2) Plànols d'instal·lacions (electricitat, lampisteria, il·luminació, climatització, cuines industrials, etc.) i estructures afectades.
3) Plànols d'obra de paleta (usos de nous materials, terminacions i composició de materials).
4) Plànols de fusteria, serralleria, etc.


TEMA 6: DETALLS CONSTRUCTIUS BÀSICS.
1) Detalls d'acabament, disseny i decoració.
2) Detalls de mobiliari.

TEMA 7: DOCUMENTS DEL PROJECTE PLEC DE CONDICIONS.

TEMA 8: DOCUMENTS DEL PROJECTE ALTRES DOCUMENTS.

UNITAT DIDÀCTICA 3. UN ALTRE TIPUS DE PROJECTES.