Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

15%

Resolució de casos

5%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota igual o superior a cinc. 
 
Cal obtindre una puntuació mínima de 5 en cada una de les parts de l'assignatura: 
1) Teoria i laboratoris, mitjançant la realització d'un examen escrit en suport digital i amb l'ús les aplicacions informàtiques pròpies, vistes en l'assignatura. 
2) Pràctica dirigida mitjançant el desenvolupament d'un treball autoritzat de grup al llarg del curs. 
3) Problemes mitjançant la resolució i participació de problemes i casos pràctics relacionats amb l'assignatura en suport digital. 
 
Sent obligatori per a l'alumnat que vulga superar l'assignatura presentar-se a les tres parts (Teoria - laboratoris, pràctiques dirigides i problemes). Si l'alumnat no realitza una de les parts s'entendrà com a no presentat. 
 
El pes especific de cadas una de les parts respecte del total de l'assignatura (100%) és el següent: Teoria 15%, Pràctiques dirigides 80% i Problemes i resolució de casos 5%.