Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0927 - Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

LLIÇÓ 1. GENERALITATS SOBRE EQUIPS D'OBRA I MITJANS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Introducció.

2. El paper de l'Arquitecte Tècnic en la gestió dels recursos tècnics en obra

3. Conceptes i definicions bàsiques.

LLIÇÓ 2. ELECCIÓ D'EQUIPS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

1. Introducció.

2. Característiques dels Equips d'obra.

3. Criteris per a la selecció de la maquinària.

4. Operador d'equip.

5. Conservació i Prevenció en la Maquinària.

6. Productivitat i Eficàcia.

LLIÇÓ 3. ADQUISICIÓ D'EQUIPS.

1. Introducció.

2. Costos d'adquisició.

3. Formes d'Adquisició de Maquinària: Compra d'Equips Nous.

4. Formes d'Adquisició de Maquinària: Mercat de Segona Mà.

5. Formes d'Adquisició de Maquinària: Lloguer.

6. Formes d'Adquisició de Maquinària: Lísing.

7. Formes d'Adquisició de Maquinària: Rènting.

8. Subcontractació.

LLIÇÓ 4. PLANIFICACIÓ De l'EMPLAÇAMENT DELS EQUIPS D'OBRA.

1. Introducció.

2. El paper de l'Arquitecte Tècnic.

3. Documentació prèvia.

4. Tanca, senyalització i protecció de l'obra.

5. Estudi d'emplaçament de les instal·lacions provisionals.

6. Estudi d'emplaçament de parcs, magatzems i tallers.

7. Procés de Disseny d'Instal·lacions d'Higiene

LLIÇÓ 5. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES

1. Característiques del movieminto de terres

2. Classificació de la maquinària de moviment de terres

3. Tractor-dolzer

4. Cobles

5. Excavadores

6. Pales carregadores

7. Motoniveladoras

LLIÇÓ 6. MAQUINÀRIA DE TRANSPORT I COMPACTACIÓ

1. Maquinària de transport: camions

2. Bolquets -dumpers

3. Compactadores

LLIÇÓ 7. MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ. ESTÀTIQUES

1. Grua torre

2. Muntacàrregues d'obra

3. Elevadors o cabrestants, maquinillo

LLIÇÓ 8. MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ. DINÀMIQUES.

1. Grues autoportants

2. Grues ploma en camions

3. Carretó elevador

4. Elevadors de càrrega

5. Plataformes elevadores

LLIÇÓ 9

1. Petita maquinària.

2. Martells elèctrics.

3. Maquinària per al tall de materials.

4. Polidora.

5. Corró.

6. Pistoles de fixació.

7. Fregadora elèctrica.

LLIÇÓ 10. FABRICACIÓ I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

1. Introducció.

2. Formigoneres i pastadora.

3. Central de formigonat.

4. Posada en obra del formigó.

5. Bombes.

6. Compactació del formigó. El vibrat del formigó

7. Vibradors
 
LLIÇÓ 11. BASTIDES.

1. Introducció.

2. Treballs previs a tenir en compte.

3. Tipus de bastides.

4. Bastides de serveis.

5. Bastides de càrrega.
 
LLIÇÓ 12. APUNTALAMENTS I ENCOFRATS.

1. Definicions.

2. Materials per a la fabricació d'encofrats.

3. Encofrats de murs i el seu apuntalament.

4. Encofrat de pilars.

5. Encofrats d'elements estructurals horitzontals i inclinats.

6. Apuntalament.
 
LLIÇÓ 13. Estintolaments.

1. Generalitats.

2. Materials per realitzar les fitacions o apuntalaments.

3. Nomenclatura.

4. Tipus de estintolaments.

5. Tècniques constructives en l'execució de estintolaments.

6. Execució de les fitacions.

7. Verificació de l'estabilitat d'un mur.

8. Estabilitzadors de façana.
 
LLIÇÓ 14. MITJANS AUXILIARS.

1. Definicions. Normes d'utilització. Mesures de seguretat.

2. Mitjans
 
LLIÇÓ 15. ASSIGNACIÓ I ANIVELLACIÓ DE RECURSOS.

1. Introducció a l'assignació i anivellament de recursos. Conceptes bàsics.

2. Histogrames de mà d'obra.

3. Sistemes d'assignació i anivellament de recursos.

4. Mètodes per a l'assignació i anivellament de recursos.