Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació


 

L'alumnat és avaluat a través d'un examen de teoria, escrit, al final del semestre i de la valoració de les pràctiques i del projecte. La valoració de cada part en la nota final serà:


·         Examen escrit de teoria i pràctic: 60%. 

·         Pràctiques: 10% (s'avalua mitjançant l'assistència i participació en les pràctiques de laboratori).

·         Projecte: 30% (cada component del grup tindrà una nota individual del projecte, que es calcularà a partir dels resultats de les notes de les activitats de grup i de les notes de les activitats individuals).

 

Les condicions per a aprovar l'assignatura són:

-  Fer totes les preentregues, entrega i defenses del projecte en les dates anunciades.

-  Realitzar totes les practiques de laboratori.

- Realitzar l’examen de teoria i pràctic de la assignatura.

-  Obtindre almenys un 5 de nota global en l'assignatura.

 

La nota es calcula a partir de la següent equació:

A = 0,6 •(Et+Ep) + 0,1 • Pra + 0,3 • Pro

On:

A és la nota en actes sobre 10 (o nota global en l'assignatura)

Et y Ep és la nota de l'examen de teoria i pràctic escrit sobre 10, el percentatge de la part practica i teòrica es comunicarà el dia de l’examen.

Pra és la nota de les pràctiques de laboratori sobre 10

Pro és la nota del projecte sobre 10

 

Condicions per a aprovar.

Si la nota de qualsevol part de l’examen escrit  de  teoria o pràctic es inferior a 4 llavors:

A = Et o Ep (la menor de les dues)

Es necessari aprovar (mes de 5 sobre 10) com a mínim tres de les quatre parts (Et, Ep, Pra y Pro) de les notes que formen la nota global de l’assignatura, si no es supera aquet condicionant la nota global de l’assignatura se obtindrà de la menor d’aquestes notes.

A = Et ó Ep ó Pra ó Pro (la menor de les quatre notes)

Si la nota global de l’assignatura és inferior a 5, es guardaran les notes de Pra i Pro per a les convocatòries del mateix curs acadèmic.
 

L'estudiant que per causes justificades no pugui assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada podrà sol·licitar a l'inici del semestre la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta assignatura, aquesta superació podrà demostrar-se segons elecció del professorat per la realització d'un treball alternatiu o la superació d'un examen supletori de l'anterior que justifiqui els coneixements adquirits.

Es considera que una alumna o un alumne s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura si es produeix alguna o ambdues de les següents circumstàncies:

- La presentació de forma física en l'examen implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.

- La presentació d'algun lliurament en l'aula virtual implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.