Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Ensenyaments teòrics: Presencial amb tot el grup.

Mètode: Lliçó Magistral.

Descripció: Presentació de cada tema estructurat amb la finalitat de facilitar informació. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte de l'estudi.

Finalitat: Transmetre coneixements i activar processos cognitius en l'estudiantat.

Ensenyaments pràctics (problemes). Presencial amb grup reduït. (50% del grup de teoria)

 

Presencial amb grup reduït. (50% del grup de teoria)

El 50% de les pràctiques es formularan i resoldran utilitzant el valencià com a llengua vehicular.

Mètode: Resolució d'exercicis i problemes.

Descripció: Situacions on l'alumnat ha d'analitzar i interpretar les solucions constructives de la façana adoptades en un projecte real sotmès a estudi, amb el consentiment del seu autor o autora. Aquest projecte real s'utilitzarà per a totes les assignatures del curs (Projecte Dirigit). El Projecte Dirigit s'avaluarà de manera contínua segons el calendari previst.

Finalitat: Desenvolupar aprenentatges actius a través de la resolució de problemes.

Mètode: Aprenentatge basat en problemes.

Descripció: Mètode d'ensenyament-aprenentatge on el punt de partida és la resolució de problemes proposats pel professorat, basats en la millora de les condicions constructives de la façana. L'estudiant en grups ha d'abordar les fases que impliquen la resolució o desenvolupament d'alternatives a les solucions constructives adoptades en el projecte real sotmès a estudi, integrant l'anàlisi constructiva i les propostes adoptades en el Projecte Dirigit, comú a totes les assignatures del curs.

Les correccions es realitzaran en horari presencial, mentre que el desenvolupament del mateix es realitzarà tant en horari presencial com en horari no presencial. El problema es desenvoluparà en grup, segons guió establert.

Finalitat: Desenvolupar aprenentatges actius a través de la resolució de problemes.

Mètode: Estudi de casos.

Descripció: Anàlisi de casos reals a partir de visites a obres o visualització de vídeos amb la finalitat de conèixer, interpretar, resoldre, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució. S'ha de realitzar una breu memòria descriptiva de les visites. Aquestes memòries formaran part de l'avaluació contínua.

Finalitat: Adquisició d'aprenentatges en analitzar casos reals o simulats.

 

Ensenyaments pràctics (laboratori): Presencial amb grup reduït: (50% del grup de teoria).

 

Presencial amb grup reduït. (50% del grup de teoria).

El 50% de les pràctiques es formularan i resoldran utilitzant el valencià com a llengua vehicular.

Mètode: Aprenentatge basat en problemes.

Descripció: Ensenyament pràctic de laboratori: classes on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en espais especials amb equipament especialitzat. L'estudiantat, en grups de treball, ha d'analitzar diversos elements o materials utilitzats en façanes. S'emplenaran unes fitxes de treball proposades pel professorat a partir de la identificació i descripció dels elements. Aquestes fitxes formaran part de l'avaluació contínua.

Finalitat: Mostra com actuar, analitzar, resoldre problemes, prendre decisions, etc.

Tutoria docent (grup reduït)

Mètode: Contracte d'aprenentatge.

Descripció: Tutories en grup per a realitzar un projecte dirigit en el qual es fa una anàlisi d'un projecte existent, amb la identificació de materials, solucions constructives, procés constructiu, així com la valoració de la idoneïtat de les solucions estudiades per a proposar, si escau, altres alternatives.

Finalitat: Atenció personalitzada i desenvolupament de l'aprenentatge autònom.

Treball no presencial.

Les activitats d'aprenentatge no presencials inclouen el treball personal que ha de realitzar l'alumnat per a desenvolupar l'assignatura mitjançant l'estudi i la realització de les activitats plantejades, així com el temps dedicat a la preparació dels exàmens.