Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

 

A) Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10.

La nota s'obtindrà a partir de:

- Examen escrit amb qüestions de tipus test i / o preguntes curtes i / o preguntes llargues a desenvolupar amb el suport d'esquemes.

- Presentació i exposició del treball pràctic desenvolupat com a part integrant del Projecte Dirigit, comú a totes les assignatures del curs.

- Altres activitats com ara resolució de problemes proposats en el laboratori, elaboració de memòries sobre activitats realitzades, visites a obres, assistència a conferències, etc.

Nota final: 60% examen escrit + 30% treball pràctic + 10% altres activitats.

 

- L'examen escrit amitjana amb una nota a partir de 5.

- El treball pràctic amitjana amb una nota a partir de 4.

- Per a aprovar "Altres activitats" és imprescindible realitzar, com a mínim, un 50% de les propostes.

B) Per a considerar que l'estudiant o l'estudianta s'ha presentat a una convocatòria s'ha de presentar a l'examen escrit de l'assignatura i / o haver entregat el treball pràctic.