Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà, al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la direcció d'empreses.


Desenvolupament de les classes teòriques

La missió de les classes teòriques és desenvolupar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en la participació activa de l'estudiantat tant en les classes teòriques com en les pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, en el qual es combinen la lliçó magistral per part del professor i el treball individual de l'estudiant. El professor dedicarà les seues exposicions a: a) la transmissió de coneixements (conceptes, teories i tècniques), exposant breument el contingut de cada tema i posant l'accent en els aspectes més importants o difícils d'aquest, especialment si no estan coberts per la bibliografia aconsellada, encara que sense pretendre explicar tota la teoria que el tema abasta; b) proporcionant a l'alumnat la informació verbal necessària (fonts bibliogràfiques tant bàsiques com complementàries) que li permeten confeccionar per si mateix cada tema i entendre millor els continguts de l'assignatura, interrogant-se sobre els punts crítics de cada capítol, c) l'orientació a l'estudiant en la recerca d'exemples reals en els quals es puguen analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques.


Desenvolupament de les classes pràctiques

Les classes pràctiques no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. L'objectiu és doble:

a) Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en els mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques.

b) Desenvolupar les actituds i habilitats que l'assignatura busca potenciar per a optimitzar la preparació de l'alumnat de cara a l'exercici professional.

Per a això, en les sessions en què es considere oportú, els estudiants individualment o organitzats per grups, exposaran les seues anàlisis realitzades a partir de casos d'empresa proporcionats pel professorat, exemples reals o de lectures. Les lectures seleccionades pel professorat que reflectisquen diferents punts de vista per tal de discutir-les i avaluar-les en classe, pretenen provocar en l'alumnat una comprensió àmplia i multifacètica, així com el desenvolupament d'una visió personal del treball estratègic.

Així mateix, quant a l'assistència a possibles seminaris i conferències que es realitzen durant el quadrimestre i que estiguen relacionats amb l'assignatura, el professorat podrà demanar l'elaboració d'un informe sobre aquests i establir un fòrum de discussió sobre el contingut.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.