Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

70%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

30%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta d'una part d'avaluació contínua que requereix l'assistència a totes les sessions i la participació en aquestes, amb un màxim de tres excepcions, i en la qual obtindrà la qualificació ponderada d'aquestes qualificacions pràctiques (30%) més un examen teòric (70%).

S'han de superar les dues parts per a considerar aprovada l'assignatura. És a dir, s'ha d'obtenir, com a mínim, un 50% de la màxima nota possible en cada part, en qualsevol de les convocatòries.

En el cas de no superar l'avaluació contínua en la primera convocatòria, l'alumnat haurà de resoldre un cas pràctic en la segona convocatòria, el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria.

Únicament es guardaran les notes durant el curs lectiu.

Perquè un alumne o alumna es considere com a presentat a aquesta assignatura n'hi haurà prou amb presentar-se a l'examen.

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I”.