Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

75%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

20%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.).

5%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

    
- Proves escrites de teoria i problemes (TP): 75%

    
- Pràctiques de Laboratori (Lab): 20% de la nota.

    
- Treball continu (TC): 5% de la nota.


Es realitzarà un únic examen oficial (primera i segona convocatòria), la data de realització s'anunciés al LLEU.


Per aprovar l'assignatura (primera o segona convocatòria), la qualificació final de l'alumne haurà de ser major o igual a 5 sobre 10, i es calcula mitjançant la fórmula següent:


Nota final = 0'75 · (TP) + 0'2 · (Lab) + 0.05 · (TC)


Com a nota mínima es necessita un 4.5 en les parts TP i Lab per fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura.


Nota pràctiques de laboratori (Lab). La nota obtinguda en pràctiques de laboratori (Lab) incidirà en un 20% de la qualificació final. La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme. Només les persones assistents a les sessions de pràctiques podran presentar memòria. Els alumnes que no hagin presentat informes de pràctiques a l'dates establertes, no els serà avaluada aquesta part en la primera convocatòria. L'assistència a les pràctiques és obligatòria, si es falta a una sessió ha de ser justificada amb antelació i la pràctica s'haurà de recuperar amb un altre grup. Com a nota mínima es necessita un 4.5 en la nota de laboratori per fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura. Aquesta part de assignatura serà recuperable mitjançant un examen escrit en la segona convocatòria ordinària de l'assignatura


Treball continu (TC) .Aquesta part es qualifiqués en funció dels problemes que lliuri al llarg del curs, a més de a la classe de resolució de problemes es valorarà la participació activa de cada alumne, fins a un total màxim de 0'5 punts (5% de la qualificació final). Aquesta part de l'assignatura no és recuperable en segona convocatòria. Es guardés la nota obtinguda en la primera convocatòria per a l'segona.


primera convocatòria

Es considerarà com presentat un alumne o alumna a la convocatòria, quan hi ha presentat almenys el 60% de les tasques evaluables o presenti a la prova o examen final de l' assignatura
segona convocatòria

A la segona convocatòria ordinària, els alumnes o les alumnes que no hagin superat la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant un examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Els criteris a seguir per fer mitjana entre les tres parts de què es compon l'assignatura seran els mateixos que en la primera convocatòria (cal obtenir una nota mínima de 4.5 punts (sobre 10) en les prova escrita de teoria i problemes i en la part del laboratori, per poder fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura). Es considerarà com presentat si es realitza la prova escrita de teoria i problemes (TP). La part de treball continu no és recuperable en segona convocatòria. Es guardés la nota obtinguda en la primera convocatòria per a l'segona.


Revisió d'exàmens

Els alumnes que per causa justificada considerin que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seva revisió segons el procediment i les dates que es publiquin, i que es regiran per allò que s'ha indicat en els articles 20 i 21 de la " normativa d'Avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I "


honestedat acadèmica
En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador ".
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es derivin del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

 

COMPETENCIAS

PONDERACIÓN

- CE2 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, electrostática y corriente continua y su aplicación para la resolución de problemas.
- CE24 - Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito, redactando informes, memorias y toda la documentación escrita y gráfica necesaria para transmitir las ideas y proyectos realizados.
- CG2 - Trabajo en equipo
- CG3 - Razonamiento crítico
- CG4 - Aprendizaje autónomo

 

 

 

 

 

20%

- CE2 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, electrostática y corriente continua y su aplicación para la resolución de problemas.
- CE24 - Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito, redactando informes, memorias y toda la documentación escrita y gráfica necesaria para transmitir las ideas y proyectos realizados.
- CG4 - Aprendizaje autónomo

 

 

 

 

5%

- CE2 - Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, electrostática y corriente continua y su aplicación para la resolución de problemas.
- CE24 - Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito, redactando informes, memorias y toda la documentación escrita y gráfica necesaria para transmitir las ideas y proyectos realizados.
- CG3 - Razonamiento crítico

 

 

 

 

 

 

75%