Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació són els mateixos tant en la primera com en la segona convocatòria.

La nota final estarà basada en l’avaluació de les següents competències:

GC1 Familiaritzar-se amb la terminologia i discurs del llenguatge tècnic. 50%

CG4 Iniciar a l’alumnat en les estratègies d’aprenentatge autònom en el context d’una llengua estrangera. 25%

CE24 Ser capaç i competent en la producció oral i escrita en anglès en el context del grau. 25%La qualificació final de l’assignatura es reparteix de la següent manera:

 

 

- Examen escrit: 70%. Cal treure un mínim de 5/10 en l’examen escrit per a aprovar l’assignatura. Per a ser avaluat, els estudiants haurien de realitzar un examen escrit a final de curs.


- Activitats seminaris: 30%. Cal traure un mínim de 5/10 per a aprovar l’assignatura. Per a ser avaluat, l’estudiantat ha d'assistir presencialment a les sessions de seminaris i realitzar i lliurar una sèrie d'activitats al llarg del curs que correspondran a l'avaluació contínua (10% de la nota). Els estudiants que no assisteixen als seminaris hauran de fer un treball detallat en un dossier que hauran de lliurar durant la convocatòria vigent de l'assignatura en una data determinada pel professor/a. Finalment, com a part de la nota dels seminaris també es realitzarà una presentació oral sobre un producte i correspondrà als dos punts restants de la nota dels seminaris. És obligatori realitzar i aprovar la presentació per a aprovar l'assignatura. La part del seminari quedarà aprovada si s'obté una nota mínima de 1.5 sobre 3 en total.

No és obligatori aprovar la part dels seminaris per tal de fer l’examen escrit durant la primera convocatòria ja que qualsevol part aprovada durant la primera convocatòria serà guardada per a la segona, també en el cas dels treballs realitzats en el seminari. Així mateix, en la segona convocatòria els alumnes sols hauran de recuperar les parts suspeses en la primera o totes en cas de que no es presentaren a ninguna prova. Es considerarà que un estudiant ha participat en la convocatòria vigent si es presenta a l’examen escrit (70%) o si realitza una activitat menor durant la segona convocatòria havent aprovat l’examen escrit en la primera convocatòria. 

Revisió d´exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

10.3 Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.