Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Classe magistral/exposició

Pel que fa a les classes teòriques, estan programades 24 hores entre les classes denominades teòriques, en el calendari oficial, en les quals participa tot el grup d'alumnes matriculats i matriculades en l'assignatura. Els objectius de les classes magistrals són els següents:

• Introduir les nocions bàsiques de la programació de continguts referents al bloc de lingüística textual.

• Establir les pautes d'anàlisi dels textos publicitaris.

• Determinar una línia d'aprenentatge coherent a partir de les característiques del text (adequació, coherència i cohesió) aplicades als textos publicitaris.

• Comentar exemples dels diferents mecanismes discursius sobre els quals es construeix l'estratègia textual de la persuasió publicitària.

• Aprofundir en els coneixements previs de l'alumnat en matèria de lingüística textual i emmarcar-los en el nou objecte d'estudi.

• Potenciar la interrelació entre la metodologia basada en la gramàtica descriptiva del sistema lingüístic i l'orientació pràctica centrada en la contextualització dels mecanismes lingüístics en una gramàtica d'ús.

• Demostrar els vincles que hi ha entre les estructures textuals i les categories cognitives.

• Justificar l'existència d'un estil publicitari a partir de les estratègies d'organització, desenvolupament i selecció lèxica.

• Contrastar les rutines d'escriptura verbal del discurs publicitari i la necessària creativitat.

• Mostrar la incidència de l'activitat lingüística dels mitjans de comunicació en els processos de fixació i consolidació de la varietat estàndard de la llengua.

2. Classes pràctiques (resolució de problemes)

Les classes pràctiques es distribueixen al llarg de tot el curs, amb una sessió setmanal de dues hores. En cada sessió hi participen els i les alumnes adscrits a aqueix grup de pràctiques (hi ha dos grups per curs, compostos cada un per la meitat dels i les alumnes, aproximadament). Aquesta distribució de l'alumnat en dos grups facilita la interacció professorat-alumnat, així com la participació de tots en la posada en comú i en la resolució de les activitats proposades. Els objectius d'aquestes classes són:

· Habituar l'alumnat a treballar amb textos reals il·lustratius dels continguts exposats en la sessió anterior.

· Facilitar la comprensió dels nous coneixements, a través de la dimensió pràctica, per a promoure un aprenentatge significatiu.

· Motivar l'alumnat per mitjà d'activitats sobre textos que constitueixen el seu horitzó professional.

· Promoure la col·laboració entre l'alumnat per a enfocar correctament el desenvolupament de la pràctica.

· Establir l'aprenentatge de competències associades a la resolució de problemes, el treball en equip i la presa de decisions.

· Potenciar la idea que l'alumnat, amb la seua activitat, determina el procés d'aprenentatge seguint unes pautes programades.

· Relacionar els diferents estadis de la resolució de problemes: llegir i analitzar l'escenari de l'activitat; identificar quins són els objectius d'aprenentatge; recopilar la informació necessària; autocontrol sobre el treball propi i sobre el progrés del grup per a la resolució del problema.

· Fomentar la planificació d'una activitat puntual que desenvoluparà més tard en el treball de curs: treball personal, necessitat de tutorització per part del professorat, cooperació amb els companys i companyes.

3. Seminaris

L'objectiu dels seminaris programats per a l'assignatura és doble:

· D'una banda, la posada en comú dels problemes sorgits en les activitats entorn de la norma i estil que s'ajusten al bloc corresponent de la programació i que l'alumnat ha d'haver realitzat prèviament al seminari, per a això, el professorat avisarà amb l'anticipació necessària.

· D'altra, el debat sobre textos que tracten les qüestions vinculades amb aquest aspecte del temari. Per al primer objectiu, l'alumnat tindrà en l'aula virtual un curs de Norma i Estil, elaborat pel professorat, amb els diferents aspectes que es tractaran en el seminari. Aquest curs contindrà aspectes de teoria sobre normativa i estil, així com un nodrit mostrari d'exercicis per a desenvolupar les qüestions més problemàtiques en aquest àmbit. A més, el professorat periòdicament penjarà el solucionari perquè l'alumnat puga autoavaluar-se i realitzar un seguiment sobre el seu progrés en aquesta matèria.

4. Tutories

La tutoria té la funció d'orientar els i les alumnes en tots els aspectes teòrics i pràctics relatius al procés d'ensenyament-aprenentatge de l'assignatura. Açò suposa atendre i solucionar problemes referents a qüestions acadèmiques, de documentació, dificultats d'aprenentatge, situacions personals específiques de cada alumne o alumna, problemes de base per falta de coneixements previs, aspectes d'avaluació de l'assignatura. En l'assignatura que ens ocupa, i atesa la condició d'assignatura de formació bàsica de primer curs, cal considerar que els citats objectius de la tutoria han de desenvolupar-se en tres moments clau del curs que coincideixen amb els tres moments d'avaluació:

· Després de l'avaluació diagnòstica si es detecten problemes de formació i del que es consideren coneixements previs necessaris per part de l'alumnat per a afrontar amb èxit l'assignatura. En aquest sentit, les deficiències més habituals estan relacionades amb el coneixement del sistema gramatical (per exemple, la conjugació verbal), amb el llenguatge literari i amb algunes nocions de la lingüística del text, en funció del procés d'aprenentatge seguit fins a arribar a la universitat (aspecte molt destacable entre els i les alumnes que no provenen del batxillerat).

· Al llarg de l'avaluació formativa es desenvolupa la tutoria més rellevant, quant a què afecta no només als problemes sorgits en el procés d'aprenentatge, sinó, sobretot, a les qüestions relatives a la realització del treball.

· En últim terme, la tutoria final, la més concorreguda, es relaciona amb el procés de l'examen, amb l'objectiu de comentar els dubtes entorn d'aquest moment del procés d'ensenyament-aprenentatge que, per a tots els alumnes, significa la culminació del curs.

5. Avaluació

Activitat que consisteix en la realització de mecanismes per a l'avaluació del progrés de l'estudiantat. Com es veurà en l'apartat corresponent al sistema i criteris d'avaluació, s'habilitaran diversos procediments per a determinar l'adquisició de les competències i objectius per part de l'estudiantat, des de la perspectiva de l'avaluació contínua i amb diverses tècniques (examen, activitats pràctiques-problemes, treball acadèmic, exposicions, etc.).

6. Treball personal

Preparació per part de l'alumnat, de manera individual o grupal, de diversos àmbits del procés d'ensenyament-aprenentatge:

· Preparació de les classes teòriques: recuperar els coneixements previs entorn de la matèria que serà objecte de l'exposició; accedir a l'aula virtual per a obtindre els apunts sobre els quals es desenvoluparà la classe; anotar els principals dubtes sobre els continguts.

· Preparació de les classes pràctiques: organitzar el material de les classes teòriques i estudiar els fonaments sobre els quals s'ha de desenvolupar l'activitat; solucionar els problemes de base observats durant la classe teòrica (per exemple, dubtes sobre la conjugació verbal en el tema 6).

· Preparació dels seminaris: realitzar les activitats preparades per a cada sessió del manual de Norma i Estil.

· Elaboració del treball de fi de curs, per al qual, prèviament, cal reunir un dossier amb textos publicitaris adequats per al desenvolupament de cada apartat.

· Preparació de l'examen final, amb el material teòric, les activitats realitzades en les classes pràctiques i l'experiència acumulada al llarg del desenvolupament del treball de fi de curs.