Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0950 - Periodisme Polític i Parlamentari

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova. Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Si l’estudiant presenta exercicis corresponents als sistemes d'avaluació "elaboració de treballs acadèmics" o “resolució de casos” es considerarà, a tots els efectes, que s’ha presentat a una convocatòria de l’assignatura.

Aquells alumnes que no compleixin un percentatge mínim d’assistència del 85% seran suspesos en la primera convocatòria de l’assignatura al no haver pogut seguir el sistema d'avaluació continuada. El seminari de l’assignatura és obligatori (aquells alumnes que no el cursin no podran superar l’assignatura).