Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en dues fases. En la primera (teoricopràctica) la transmissió de coneixements es basa en classes que estan en funció, principalment, de l'exposició de temes teòrics pel professorat. També es treballa la reflexió conjunta amb l'estudiantat, organitzat en equips, que ha de desenvolupar alguns dels aspectes teòrics i exemplificar-los. En la segona fase (pràctica), s'estimula el vessant pràctic a través del treball del guió fins al tractament d'un guió de ficció i la realització d'un documental de creació (pràctiques simultànies).

En començar el curs es calibren els coneixements previs de l'alumnat mitjançant una enquesta que es du a terme en la primera setmana de classe. De la mateixa manera, en aqueixa setmana han de constituir-se els grups de treball, nous o ja existents prèviament procedents de cursos anteriors, de manera que quede clara la distribució dels dos grups de pràctiques (A i B) i els corresponents subgrups (seria desitjable no més de sis alumnes, si pot ser, per cada grup però, en tot cas, el total global ha de ser de deu grups).

S'adjudica a cada subgrup un tipus de recurs expressiu o narratiu sobre el qual ha de desenvolupar els aspectes teòrics i seleccionar fragments de pel·lícules per a l'exemplificació. Aquest treball de tipus pràctic s'exposa en classe d'acord amb un calendari que s'estableix en la primera setmana. Les exposicions comencen al mes d'abril -segons calendari- i es compta amb set o vuit setmanes lectives, segons el nombre de grups i el calendari establit. Almenys amb 48 hores d'anticipació a la data de l'exposició, que és d'un màxim de 30 minuts, el grup passa el seu treball al professorat perquè determine quins aspectes han de ser comentats addicionalment en classe i, així, utilitzar part de la classe en què tinga lloc l'exposició per a completar les llacunes del treball, si n'hi ha. El text dels grups es posa a la disposició de tots l'alumnat, però no així les intervencions en classe del professorat. En finalitzar l'exposició, el grup que l'ha desenvolupat ha d'entregar en un DVD còpia dels fragments seleccionats per a exemplificar (es tenen en compte els requisits: format DVD, degudament referenciat. No s'admeten enllaços ni fragments extrets de YouTube o de baixa qualitat). Els continguts de l'examen es nodreixen de les exposicions teòriques del professorat i de les exposicions dels alumnes i de les alumnes.

Pel que fa a la segona part de l'assignatura, la que es desenvolupa com a pràctica específica, dedicada a la realització del documental i a l'elaboració d'un tractament per a curt de ficció, les classes consisteixen bàsicament en la realització, davant del professorat, dels diferents treballs plantejats per a cada sessió i el seguiment de les elaboracions individuals i en grup.

La part teòrica la desenvolupa el professorat de l'assignatura entorn del guió i el documental amb el reforç de seminaris específics i l'alumnat compta amb un suport escrit, a manera de manual, en l'aula virtual.

Un element essencial per a seguir la dinàmica de les classes pràctiques és l'elaboració d'un dossier. Dossier és el conjunt de documents ordenats i indexats que s'han treballat en classe per al desenvolupament del procés de producció del curt documental (story-line, sinopsi, escaleta, guió, pla de rodatge, guió de muntatge); també poden incloure's altres documents, els quals, per les característiques pròpies del projecte, hagen estat necessaris al llarg del procés (guió tècnic, croquis, storyboard, entrevistes, llistat de materials i equips, etc.). S'ha d'incloure en el dossier el tractament per al curt de ficció.

A més, si així ho decideix, de manera opcional, el grup de treball, podrà presentar, en el citat dossier, un diari. El diari recull les activitats desenvolupades pel grup, a manera d'actes quan aquest es reuneix, siga en classe o fora de classe. Es posa la data, els membres del grup presents i el nombre de la pràctica corresponent. Un membre del grup anotarà les aportacions d'idees, materials o qualsevol altre element que ajude a resoldre la pràctica. Es farà un breu resum per escrit del procés creatiu fins a arribar al document final de cada pràctica que s'entregarà al professorat. La funció del diari és recollir tan bé com siga possible els passos intermedis (esborranys, etc.), les opcions rebutjades i els debats fins a arribar al resultat final. És més un document amb validesa per a l'alumnat que per al professorat, d'ací el caràcter voluntari que té.

Com queda reflectit en el quadre d'activitats, la distribució de les classes és de:

- 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes) i

- 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes).

D'altra banda, és obligatòria l'assistència al Seminari sobre Guió el qual tindrà una durada de dues hores en total, i es realitzarà en dues sessions independents.