Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

a) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 45% de la seva qualificació possible.
 
Les proves que necessàriament ha de superar els alumnes són quatre:
 
Examen escrit tipus test (1,5 punts)
Examen escrit tipus desenvolupament (3 punts)
Projectes (pràctiques): realització fins al seu acabat final d'un documental de creació (4 punts)
Exercicis teoricopràctics: découpage o desglossament i enumeració d'elements expressius de dues pel·lícules desenvolupats en dos folis com a màxim (0,5 punts per cada pràctica).
Cap prova pot quedar sense realitzar-se i superar almenys amb el 45% de la nota possible. Un cop superat aquest 45%, es computaran altres activitats, l'assistència a classe, els seminaris, etc. per ajustar la nota.


La qualificació "no presentat" solament serà possible quan l'alumne o l'alumna no haja dut a terme cap de les proves. La presentació, doncs, a qualsevol prova, implica qualificació final com a presentat.

 

b) La qualificació final serà el resultat de l'addició d'una sèrie de paràmetres:
 

 • Part teòrica (60% de la nota final = 6 punts):


o Examen teòric sobre els continguts exposats en classe pel professorat i alumnat. Seran 15 preguntes, tipus test, amb quatre opcions a seleccionar una sola vàlida (les respostes errònies resten un cuarto de la puntuació unitària). Valor: 1,5 punts. Temps: 30 min.

o Examen escrit consistent en l'anàlisi d'un fragment o d'un film curt, que es veurà prèviament i seguirà passant durant l'examen indefinidament. Serà una anàlisi guiada, és a dir, s'indicarà sobre quins aspectes caldrà desenvolupar el text. Valor: 2 punts. Temps: 120 min (incloent-hi el visionat)

o Superat el 45% dels anteriors epígrafs, s'aplicarà correcció de notes segons el control d'assistència a l'Escola de Comunicació (seminaris de l'assignatura) i altres aspectes tals com l'assistència a congressos, participació en classe, etc. La suma d'aquests conceptes pot superar 1 punt i les oscil·lacions estan en funció de les qualificacions obtingudes. El criteri serà del professorat, en tot cas.

 • Part pràctica (40% de la nota final = 4 punts):
  • Elaboració d'un guió literari per a curtmetratge de ficció (fins a tractament).
  • Realització d'un documental de creació (projecte complet amb producte terminal).
  • Avaluació del dossier.
  • Es tindrà en compte l'assistència a classe i la participació.

En tots els casos, per a la nota final, es tindrà en compte l'assistència a classe (la fluctuació per l'assistència és potestativa del professorat, encara que, de manera orientativa, pot variar fins a +/- 2 punts en funció de les qualificacions obtingudes). Posteriorment, es duen a terme correccions, a manera de recàlcul, que permeten fixar la nota definitiva.

NOTES IMPORTANTS:
 

 • L'assistència a classe no es considera obligatòria, però açò no obsta perquè es privilegie. La penalització per signatures de control d'assistència efectuades per una persona diferent de l'alumne o alumna en qüestió, comporta el suspens en l'assignatura de qui pretenga fer la substitució.
 • Només podrà aprovar-se si se supera cada prova amb un mínim del 45% de la nota adjudicada a la mateixa. És a dir:
  • 0,675 sobre 1,5 per a l'examen de test.
  • 1,35 sobre 3 per a l'examen de desenvolupament.
  • 1,8 sobre 4 per a la nota global de la part pràctica (tractament i documental).

Quan no s'aconseguisca la puntuació mínima requerida en tots els casos, quedaran sense efecte, a més, les addicions per Escola, congressos, etc.

Els i les alumnes solament han d'examinar-se de nou, al llarg del curs, dels conceptes no aprovats; de la resta, se'ls guardarà la nota per a un mateix curs però no per al següent, cas de repetició (s'insisteix que tots els mòduls han de superar-se amb almenys un 45% de la nota; açò vol dir que és possible la repetició de curs, amb pèrdua de tots els parcials, si no s'aconsegueix aprovar un mòdul, amb independència de la resta de qualificacions).

Excepcionalment, si la suma de les tres proves (examen de test, teòric de desenvolupament i aplicat) aconsegueix 2,60, es consideraran passats tots amb el 45% de la nota.

Si es repeteix curs, però la part pràctica ha estat aprovada l'any anterior, l'alumne o alumna podrà optar perquè aquesta part se li puntue amb el 45% de la nota possible o bé desenvolupar-la de nou al si del grup en el qual s'integre.

 • Els treballs han de ser lliurar-se en format informàtic, a través del fòrum de grups de l'aula virtual, sempre en Word (.doc) o rtf, no en pdf (tret de documents gràfics específics i dossier), i en les condicions de data que en cada cas s'hagen estipulat (treballs per a exposició en classe, 48 hores abans; tractament, últim dia de classe del semestre, i no la data de l'examen); i documental, com a màxim la data de l'examen final, encara que podrà posteriorment, fora de la qualificació de l'assignatura, polir-se, però el lliurament a la data mencionada ha de ser de producte final complet. En casos excepcionals en els quals es puga admetre el retard en el lliurament, es penalitzarà amb 0,25 per dia. No obstant això, en l'avaluació de juliol no s'admetrà cap retard ni excusa.
 • És aconsellable, en el cas del dossier, generar un sol document en format pdf, excepcionalment.
 • Les faltes d'ortografia i de redacció (coherència, cohesió, lèxic, sintaxi), tant en els exàmens com en els treballs i/o el diari, no s'hi admeten. En línies generals, les faltes en un text l'invaliden, fonamentalment en l'examen, i les faltes de redacció seran penalitzades. No obstant això, quan es detecten errades en un examen que mereixeria ser ben qualificat pel contingut, s'entregarà a l'alumne o alumna una fotocòpia del mateix perquè les assenyale i corregisca en presència del professorat (amb l'ajuda d'un diccionari, si així ho desitja); si són esmenades, no afectaran la nota; si no ho són, s'aplicarà el criteri anteriorment assenyalat. Aquesta qüestió és opcional, solament es durà a terme a sol·licitud de l'alumne o alumna; si no ho demana així, l'examen quedarà suspès.

Obtinguda la nota final i superada l'assignatura amb un mínim del 45% de la nota possible en cada un dels mòduls, es tindrà en compte l'assistència als seminaris, l'assistència a classe, la participació, els treballs addicionals, etc., com a puntuació extraordinària per a ajustar la nota a l'alça o baixa, segons com pertoque (veieu els punts a) i b) dels criteris estipulats en 10.2).