Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

a) L'alumnat ha d'obtenir una nota mínima de 25% en cada un dels tipus de prova, especificats en l'apartat 10.1.

Per al cas concret de la prova Projectes serà imprescindible obtenir un 15% en la part corresponent al dossier documental i un 10% en la part corresponent al taller del tema 4.

b) La qualificació final serà el resultat de la suma de les proves que es detallen a continuació:

Per a la prova Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers (50% de la nota final) serà necessari realitzar les següents activitats:

- Dossier de pràctiques d'entrega programada, contínua i obligatòria al llarg de tot el curs (30%): Les pràctiques consistiran en la realització d'activitats de seguiment de continguts (tallers pràctics de l'assignatura). Les dates de lliurament s'indicaran a l'aula. És obligatori lliurar les pràctiques de cada taller, de la manera indicada a l'aula pel professorat (impreses, per correu electrònic o per mitjà de l'aula virtual). L'agrupació de l'alumnat per al treball pràctic s'especifica en cada taller.

- Enredad@s (10% de la nota final): Espai virtual de trobada. Es tracta d'un punt virtual de trobada, de participació individual, on l'alumnat ha d'aportar informació d'interès per a la resta de la classe.

- Seminari (10% de la nota final): Es realitzarà un seminari teoricopràctic que atenga a algun aspecte professional dins de l'àmbit de les ciències de la comunicació, des de la perspectiva informativa.

Per a la prova Projectes cal:

- Realitzar el taller corresponent al tema 3 de l'assignatura (20% de la nota final).

- Entregar un dossier documental final, preparat en grup (30% de la nota final).

L'alumnat ha de presentar totes les tasques descrites més amunt per a considerar que s'ha presentat a la convocatòria.

Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:
 
 R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en el termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.
      
  R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de la prova "Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers” quan s’hagen realitzat un mínim del 80% de les activitats proposades.
 R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seva qualificació sigui igual o superior al 50% en cada cas.

 R04. Compensació per nota acumulada. A la primera convocatòria ordinària, qui tingui una nota acumulada igual o major de 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguin superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda exceptuada d'aquesta regla la prova Projectes.

 R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques que no estiguessin superades en primera convocatòria segons els termes i terminis establerts pel professorat.
 
 R06. Presentació a l'assignatura. Es considerarà com presentat / a a l'assignatura a qui presenti el present el dossier documental final de la prova Projectes.

 R07. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com a no presentat / a (NP) a l'assignatura a qui no presenti el dossier documental final de la prova "Projectes" o lliuri menys del 60% de les activitats de la prova "Carpetes d'aprenentatge i / o portafolis" a la convocatòria corresponent. I no se li computen totes les qualificacions de la resta de les activitats d'avaluació en aquesta convocatòria.