Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es tracta d'un treball que ha de realitzar-se de manera individual per l'alumne o l'aluma sota la direcció del director, directora, o tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat ha d'atendre amb rigor la planificació marcada del seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, s'autoritze la defensa i s'inicie novament el procés.

Atès el caràcter personal que tenen les memòries, no es proposa cap esquema tancat de desenvolupament, cada alumne o alumna, amb el seu tutor o tutora, serà qui dissenye el treball.

Es facilitaran les recomanacions concretes quant a l'estil i altres aspectes per mitjà de l'aula virtual.

L'extensió serà entre un mínim de 30 i un màxim de 50 fulls.

L'anglès constitueix la llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o la tutora qui determine amb l'alumnat, al principi del procés de tutorització, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliogràfica, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'ha de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre sis i 16 pàgines del treball presentat, la defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

Igualment, ha d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, pòsters, o equivalents) que l'alumnat utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Procediment d'entrega del TFG:

És obligació de l'alumne o de l'alumna  entregar el TFG en format electrònic a través de l'aula virtual de l'assignatura de TFG. I entregar en format paper, que es realitzarà a la secretària de la FCJE. S'ha d'entregar una còpia en paper del TFG i dues còpies del document de sol·licitud de defensa i comportament ètic.

És obligació del tutor  o de la tutora entregar a través de l'aula virtual: l'autorització de defensa del TFG (en la data d'entrega del TFG). Informe del TFG tutelat  (com a mínim una setmana abans de l'inici del procés de defensa dels TFG).

El coordinador o coordinadora de TFG s'encarregarà de comprovar la disponibilitat dels documents i de facilitar al tribunal el document corresponent al TFG en format electrònic, així com l'informe elaborat pel tutor o la tutora.