Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El treball ha de ser presentat per l'alumnat en format electrònic (pdf) i en format paper, segons les instruccions, de les quals serà detingudament informat i amb la suficient antelació, i defensat davant un tribunal.

La defensa del Treball de Final de Grau la realitzaran els estudiants i les estudiantes de manera pública i presencial, i se seguirà el protocol tipus de presentació i lectura de treballs de recerca.

Per a l'avaluació, l'alumne o l'alumna ha d'exposar el treball realitzat públicament davant la Comissió d'Avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne o l'alumna haurà de contestar a les qüestions formulades, si escau, per la Comissió.

La nota final que constarà en l'expedient de l'alumnat es compon de:

80%: Treball escrit, informat pel tutor (favorablement), considerant la qualitat científica i tècnica del treball, així com la participació activa de l'estudiantat en el procés de tutorització.

20%: Presentació oral del treball davant del tribunal.

El tribunal expressarà la qualificació en l'acta corresponent i prendrà en consideració la qualitat científica i tècnica del treball entregat, la claredat expositiva, ajust als temps i la qualitat del debat i defensa argumental del treball per l'estudiantat.

El tribunal deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació definitiva del TFG tenint en compte la documentació presentada pels estudiants i les estudiantes, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública dels treballs.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar.

 Els períodes de defensa pública del Treball de Final de Grau es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries.

L'ordre i l'horari d'exposició de les presentacions dels projectes els fixarà i anunciarà la Comissió d'Avaluació, públicament, amb l'antelació suficient.

Els TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

S'entendrà que l'alumnat s'ha presentat (i per tant, es reflectirà en l'acta la qualificació obtinguda en l'acte de defensa) quan l'alumne o l'alumna haja comparegut davant el tribunal i realitzat l'exposició del seu treball.

En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne o l'alumna no comparega davant del tribunal, la qualificació que apareixerà en l'acta és NP (no presentat).

En el cas de tribunals de TFG la revisió es farà pel president, que en tot cas haurà de resoldré la qualificació amb el consens de tots el membres. La revisió de proves d’avaluació s’ha de realitzar entre 3 i 5 dies hàbils després de la publicació de les notes. S'informarà a través dels mitjans electrònics de la universitat. Caldrà deixar constància documental de la realització de la revisió de les qualificacions per part de l’estudiantat i per part del professorat.