Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de la mateixa. Aquesta es podrà obtenir, depenent de la convocatòria, de la següent manera:

En primera convocatòria, l’avaluació contínua es realitzarà a partir dels resultats obtinguts a les pràctiques de laboratori (suposen el 10 % de la qualificació final), dels resultats dels exàmens parcials (un o dos, depenent de la mida del grup, amb un pes del 12 % cada un, o del 24% en cas de realizatr només un parcial), i també de la realització d’exercicis i treballs per part dels alumnes tant presencials com no presencials, que suposaran el restant percentatge de l’avaluació continua fins al 40 %. A més, l’assignatura s’avaluarà per mitjà de l’examen final, el qual té un pes del 60 % de la nota de l’assignatura i en el qual caldrà obtenir un 4,5 de nota mínima per a poder fer la mitjana amb l’avaluació contínua. La nota mitjana final de l’assignatura, obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua i l'examen final, haurà de ser superior a 5 punts per a considerar l’assignatura aprovada.

En segona convocatòria, l’avaluació contínua realitzada en la convocatòria anterior no serà recuperable i es mantindrà la nota obtinguda en la convocatòria anterior (només al llarg d’un mateix curs, ja que en cursos posteriors caldrà repetir l’avaluació contínua). A més, es tornarà a comptar amb un examen final, amb pes igualment del 60 % del total, en el qual caldrà obtenir de nou un 4,5 de nota mínima per tal de que puga fer la mitjana amb l’avaluació contínua. La nota mitjana final de l’assignatura serà, de nou, l'obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua prèvia i la del nou examen final, i aquesta haurà de ser també superior a 5 punts per a considerar l’assignatura aprovada.

L’estudiant es considerarà presentat en qualsevol d’aquestes dues convocatòries únicament si es presenta a l’examen final.

Finalment, a'assenyala  que en la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis només es podrà superar l'assignatura si s'obté una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final, així com en l’avaluació global. Aquesta correspon en un 60% a l'examen final realitzat en aquesta convocatòria extraordinària i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant es va presentar a aquesta assignatura.