Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 – Introducció a les instal·lacions elèctriques. (1,5h)

 • Definició i objectiu del sistema elèctric.
 • Estructura i components del sistema elèctric.
 • Nivells de tensió i característiques pròpies del sistema.
 • Elements que conformen les instal·lacions elèctriques en MT i BT.
 • Símbols i esquemes elèctrics.
 • Normes i reglaments.

 

TEMA 2 – Centres de transformació. (2h+2h visita)

 • Definició i tipus de CT.
 • Composició general d’un CT.

o   Transformadors.

o   Cel·les de MT. Tipus i aparellatge.

o   Quadres de baixa tensió

o   Canalitzacions i conductors elèctrics.

 • Programari de disseny de centres de transformació.

 

TEMA 3 – Connexió a terra i protecció de les persones. (5+1,5h en el jardí)

 • Perills de la electricitat. Accidents elèctrics.
 • Protecció de les persones.

o   Les 5 regles d'or.

o   Protecció contra contactes directes i indirectes.

 • Connexions a terra. Definició i objectius. Situació en els sistemes elèctrics. Conceptes bàsics de les instal·lacions.
 • Connexió a terra en els CT. Definicions, components i dimensionat.
 • Connexió a terra en BT. Definicions, components i dimensionat.
 • L'interruptor diferencial.

 

TEMA 4 – Dimensionat de conductors. (7h)

·         Cables aïllats en BT. Materials conductors i aïllants.

·         Canalitzacions. Definició, tipus i modes d’instal·lació.

·         Paràmetres elèctrics d’una línia en baixa tensió.

·         Dimensionat de conductors per criteri tèrmic.

·         Dimensionat de conductors per caiguda de tensió.

·         Dimensionat de conductors per criteris d’eficiència.

·         Dimensionat de tubs i canals protectores.

·         Disseny d’una instal·lació industrial. Exemple.

 

TEMA 5 – Protecció dels sistemes i instal·lacions elèctriques en BT. (7h)

·         Sobrecàrregues: definició, efectes i tipus.

·         Qualitats essencials a exigir a la protecció dels sistemes elèctrics.

·         Dispositius de protecció davant sobrecàrregues.

·         Selecció de les protecció davant sobrecorrents.

·         Curtcircuits: definició, efectes i paràmetres característics.

·         Tipus de curtcircuit en instal·lacions elèctriques.

·         Càlcul d'intensitats de curtcircuit.

·         Selecció de proteccions davant curtcircuits.

·         Selectivitat de proteccions davant sobrecorrents.

·         Protecció davant sobretensions.

 

TEMA 6 – Instal·lacions en edificis d’habitatges. (2h+2h visita)

·         Descripció de les instal·lacions.

o   Definició i esquemes.

o   Nivells d'electrificació. Previsió de càrregues (ITC-BT-10 i 25)

·         La connexió de servei o connexió elèctrica (ITC-BT-11)

·         Instal·lacions d'enllaç (ITC-BT-12)

o   Caixa general de protecció (ITC-BT-13)

o   Línia general d'alimentació (ITC-BT-14)

o   Centralització de comptadors (ITC-BT-16)

o   Derivació individual (ITC-BT-15)

·         Instal·lacions interiors (ITC-BT-12)

o   Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència (ITC-BT-17)

o   Circuits interiors en habitatges (ITC-BT-25 al 27)

 

TEMA 7 – Instal·lacions d’enllumenat. (4h)

·         Fenòmens que produeixen llum (principis físics).

·         Tipus de bombetes segons el seu mode de produir llum.

·         Principals tecnologies de bombetes i comparativa entre elles.

·         Equips auxiliars dels distints tipus de llum.

·         Lluminàries. Definició i característiques.

·         Quadres elèctrics d’enllumenat.

·         Disseny elèctric d’instal·lacions d’enllumenat.

 

TEMA 8 – Compensació d’energia reactiva (3h).

·         Introducció. Efectes de la potencia reactiva en el sistema elèctric.

·         Consumidors de potència reactiva. Descripció i classificació.

·         Compensació de reactiva: mètodes i sistemes.

·         Dimensionat de les bateries de condensadors

·         Sistemes avançats de compensació de reactiva.

 

TEMA 9 – Contractació dels subministrament d’energia elèctrica (1h).

·         Introducció al mercat elèctric

·         Regulació del transport i la distribució d’electricitat. Tarifes d’accés a la xarxa

·         Tarifes voluntàries per al petit consumidor

·         Contractació del subministrament a una comercialitzadora

 

TEMA 10 – Manteniment i verificació de les instal·lacions (1h).

·         Introducció.

·         Classificació del manteniment. Definicions.

·         Models de manteniment.

·         Requeriments reglamentaris.

o   Reglamentació tècnica.

o   Inspeccions inicials i periòdiques. Exemples.

o   Reglamentació de seguretat.

·         Exemples de manteniment d'instal·lacions elèctriques.

o   Exemple de protocol de manteniment en CT.

o   Esquema d'un pla avançat de manteniment integral.

o   Esquema de manteniment aplicat a una xarxa de distribució.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI (10h)

P1 – Càlcul i optimització de la factura elèctrica en una llar.

P2 – Comprovació d’instal·lacions elèctriques de BT i muntatge d’un quadre elèctric.

P3 – Disseny i càlcul d’una instal·lació elèctrica de BT assistida per ordinador.

P4 – Tecnologies d’enllumenat i compensació de reactiva.