Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMI 1. FONAMENTS DE L'EXPRESSIÓ GRÀFICA

1.1. Fonaments de l'Expressió Gràfica.
Concepte d'Expressió Gràfica.
Gràfics en enginyeria.

1.2. Fonaments de la normalització.
Concepte de normalització.
Finalitats i avantatges.
Classificació de les normes.
Normes Espanyoles.

1.3. Fonaments del procés de visualització i dels sistemes de representació.
Transformació del món real al món geomètric plànol.
Procés de projecció-secció.
Projecció central i projecció paral·lela.
Projecció ortogonal i projecció obliqua.
Paràmetres generals de la projecció.
*Invariantes de la projecció.
*Reversibilidad de la projecció: sistemes de representació projectius.

1.4. Sistema dièdric.
Conceptes bàsics i nomenclatura.
Triedre de referència.
Tercera projecció.

TEMA 2. PRINCIPIS GENERALS DE REPRESENTACIÓ

2.1. Presentació dels dibuixos.
Codificació dels elements geomètrics.
Línies: tipus i aplicacions.
Formats.
Escales Normalitzades.
Escriptura.
Diferències fonamentals entre normes.

2.2. Representació normalitzada
Sistema *multivista.
Posició de l'objecte a representar.
Elecció de vistes.

2.3. *Croquización.
Importància de les formes i les proporcions.
Orientació i moviment del paper.
Utilització de plantilles.
Utilització de construccions auxiliars.
Utilització de la fotocopiadora: escalat i muntatge.

TEMA 3. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

3.1. Convencionalismes.
Definició
Classificació

3.2. Vistes especials normalitzades.
Vistes particulars.
Vistes parcials.
Vistes locals.

3.3. Corts i seccions normalitzats.
Definició
*Rayados
Indicació dels plànols de tall
Seccionis.
Classificació.
Corts. Classificació.
Excepcions en el tall.
Diferències fonamentals entre normes.

3.4. Altres convencionalismes.
Representacions simplificades: Interseccions simplificades i fictícies
Representacions simplificades: Elements repetitius
Informació complementària: Contorn primitiu
Informació complementària: Parts contigües
Representació convencional de peces estandarditzades
Diferències fonamentals entre normes.

TEMA 4. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS.

4.1. Acotació. Fonaments.
Elements d'acotació.
Cotes i indicacions especials.
Símbols complementaris.
Excepcions.
Diferències fonamentals entre normes.

4.2. Acotació. Mètodes.
Classificació de les cotes.
Seqüència d'acotació.
Disposició de les cotes.
Introducció a l'acotació estandarditzada.

TEMA 5. DIBUIXOS DE CONJUNT.

5.1. Conjunts i especejaments.
Representacions convencionals i simbòliques.
Dibuixos de conjunt. Dibuixos de disseny, funcionament i muntatge.
Dibuixos de detall. Dibuixos per a fabricació.
Elements estandarditzats.

5.2. Representació d'unions fixes desmuntables i no desmuntables.
Rosques.
Unions *roscadas.
Unions per ajust amb elements desmuntables: passadors, xavetes, fleixos, etc.
Unions per conformat amb elements no desmuntables *roblones, reblons, grapes, etc.
Unions soldades i pegades.
Unions per modelo o armat.

5.3. Representació d'unions mòbils.
Molls.
Unions elàstiques.
Guies.
Unions lliscants.
Rodes de fricció.
Dentats i engranatges.
Corretges i cadenes de transmissió.
Rodaments.

TEMA 6. DIBUIXOS D'ENGINYERIA: REPRESENTACIONS ESPECÍFIQUES DE REQUISITS FUNCIONALS I FABRICACIÓ

6.1. Signes superficials.
Toleràncies *micrométricas: *rugosidad superficial.
Signes de mecanitzat i recobriment.
Tractaments superficials especials.

6.2. Toleràncies dimensionals.
Definició, notacions i unitats.
Magnitud de la zona de tolerància.
Posició de la zona de tolerància.

6.3. Ajustos.
Definicions i notacions.
Sistema d'ajust.
Elecció d'un ajust.

6.4. Toleràncies geomètriques. Fonaments.
Definicions.
Indicació normalitzada.
Zones de tolerància geomètrica.
Aplicació del principi de màxim material.

6.5. Toleràncies geomètriques. Mètodes.
Toleràncies de forma.
Toleràncies de posició.
Toleràncies d'orientació.
Toleràncies d'oscil·lació.

6.6. Introducció a l'acotació funcional.
Acotació geomètrica i acotació funcional.
Principis generals de l'acotació funcional.
Transferència de cotes.
Procés d'acotació funcional.

TEMA 7. DIBUIXOS D'ENGINYERIA.

7.1. Representacions gràfiques en dissenys industrials.
Plànols de disseny de mobiliari.
Plànols de disseny d'utensilis domèstics.
Plànols de disseny de joguines.

7.2. Representacions gràfiques d'equips i instal·lacions.
Representacions esquemàtiques.
Regles generals de representació d'esquemes.
Instal·lacions elèctriques.
Instal·lacions de fluids per a alimentació.
Instal·lacions de fluids de força o accionament.
Cadenes cinemàtiques.

7.3. Representacions de processos.
Representacions esquemàtiques.
Definició i utilització de símbols gràfics.
Senyals i indicadors.