Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'organització, seqüenciació i temporalització de les activitats, els recursos utilitzats i les accions entre els participants del procés d'ensenyament aprenentatge s'han dissenyat i organitzat de la següent manera. Considerem que les activitats són la manera activa i ordenada de dur a terme el procés d'ensenyament aprenentatge en el qual conflueixen les accions del professorat i alumnat. En conseqüència el desenvolupament de l'assignatura es fonamenta en la concertació de dos tipus d'activitats:

7.1.1 Activitats d'ensenyament

Ensenyaments teòrics: Es realitzen en gran grup. Consisteixen en l'explicació dels fets, conceptes i principis del dibuix tècnic aplicat al tema en qüestió. Es desenvolupen amb el suport audiovisual de productes d'ús quotidià o industrial. Són classes imprescindibles per al desenvolupament posterior de les sessions pràctiques.

Ensenyaments pràctics: Es realitzen posteriorment a la classe teòrica en petit grup o individual. Són sessions molt dinàmiques. Consisteixen en el desenvolupament d'exercicis pràctics de casos reals. Es realitzen dos, tres o quatre exercicis per sessió segons dificultat i al final de cadascun s'explica la solució. Permeten a l'alumne una autoavaluació de la seva comprensió del tema i al professor una guia per reorientar el procés instructiu de cadascun. Són activitats necessàries per a l'eficaç aprenentatge.

Tutoria: Són sessions individuals, excepte en petit grup si se sol·liciten. És molt recomanable que l'assistència a la tutoria es desencadeni a partir de la dificultat sorgida en la realització d'alguna activitat. L'experiència del professor o professora permet diagnosticar la dificultat detectada i acomodar el tipus d'intervenció necessària. Us animem al fet que en l'exercici del treball personal anoteu les dificultats que sorgeixin i el cas on es dóna. Només així s'aconsegueix una eficaç ajuda

7.1.2 Activitats pràctiques

Per complir amb la càrrega pràctica que correspon a l'assignatura s'estableixen quatre tipus d'activitats:

Activitats de desenvolupament: Són aquelles que permeten aplicar els conceptes i procediments nous. S'executen amb posterioritat a la classe teòrica i es desenvolupen durant les classes pràctiques o en treball personal.

Activitats de consolidació: Permeten contrastar l'adquirit per l'alumne o alumna. Es concreten en exercicis que es fàn al llarg del curs. Alguns d'aquests exercicis es realitzen en les classes pràctiques i uns altres a casa. Seran recollits pel professor o professora de pràctiques per a la seva correcció. Com a mínim es faràn dos exercicis durant el curs i aportaran un 15 % de la qualificació final de l'assignatura.

Activitats d'ampliació: Permeten validar les capacitats que s'adquireixen i orienten cap a les activitats d'avaluació final. Es concreten en el desenvolupament gràfic d'un producte quotidià. Correctament presentat, executat i subjecte a les normes de representació, acotació i amb els requisits funcionals i de fabricació requerits. Contribueixen un 10 % de la qualificació final de l'assignatura.

Activitats d'avaluació: Conegudes comunament com a examen final permeten validar l'abast dels resultats esperats. Contribueixen amb el 75 % de la qualificació final de l'assignatura.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.