Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

75%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

15%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

10%

Criteris de superació

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

Consideracions generals

La superació de l'assignatura es pot aconseguir per mitjà d'una avaluació contínua al llarg del curs. L'alumnat que no s'acull a l'avaluació contínua o no la supera podrà assistir a l'examen final en primera o segona convocatòria. L'avaluació contínua es realitzarà per mitjà de l'avaluació de les pràctiques, del treball acadèmic dirigit i d'exàmens teòric-pràctics que es realitzen al llarg del curs en les sessions de laboratori. 

L'alumne que supera l'assignatura per mitjà de l'avaluació contínua pot presentar-se si ho desitja a l'examen de la primera o segona convocatòria, en tal cas la seva qualificació final serà la que obtingui en la convocatòria que es presenta.

Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final.

En totes les convocatòries l'examen serà de característiques similars. Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. Es considera aprovada l'assignatura amb una qualificació igual o superior de 5.

No hi ha condicions quant a notes mínimes per presentar-se a l'examen teòric-practico.

Criteris per a l'avaluació de les pràctiques

A la planificació de les activitats de la guia docent s'estableixen 70 hores de treball no presencial, en les quals l'alumne realitza una sèrie de pràctiques dirigides. L'avaluació d'aquestes pràctiques s'obté amb la mitjana de les valoracions obtingudes en dues d'elles, una en el primer terç del curs i una altra al final d'ell. Aporten a l'avaluació final un 15 %.

Criteris per a l'avaluació del treball acadèmic

S'avaluarà a partir de la resolució gràfica d'un prototip, projecte o cas d'un objecte ja existent al mercat. Al llarg del curs es realitzarà per al seu desenvolupament i execució una tutorización personalitzada amb l'alumnat. I aporta a l'avaluació final un 10%.

Criteris per a l'avaluació de l'examen teòric pràctic

D'acord amb l'avaluació contínua, al llarg del curs i durant les sessions de laboratori es realitzaran quatre exàmens teòric-pràctics. La mitjana obtinguda amb els quatre exàmens aporta a l'avaluació contínua el 75% de la qualificació final.

L'alumnat que no s'acull o no supera l'avaluació contínua realitzarà l'examen teòric-practico en la convocatòria que es present.

Qualificació final de l'assignatura

Per a l'alumnat que ha seguit l'avaluació contínua obtindrà la qualificació final a partir de la següent fórmula:

Nota final = 75% dels exàmens teòric-pràctics + 15% pràctiques + 10% treball acadèmic.

Primera convocatòria ordinària

L'alumnat que obtingui una qualificació menor de 5 en l'avaluació contínua es podrà presentar a la primera convocatòria ordinària, conservant-se les qualificacions obtingudes en l'avaluació de pràctiques i la del treball acadèmic.

La qualificació final s'obtindrà a partir de la següent fórmula:

Nota final = 75% de l'examen teòric-pràctic + 15% pràctiques + 10% treball acadèmic.

Segona convocatòria ordinària

L'alumnat que obtingui una qualificació menor de 5 en la primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria ordinària, conservant-se les qualificacions obtingudes en les pràctiques i en el treball acadèmic. No obstant això, per millorar la seva qualificació, podrà en el termini que es determini lliurar un nou treball acadèmic amb les millores que estimi convenient.

La qualificació final s'obtindrà a partir de la fórmula:

Nota final = 75% de l'examen teòric pràctic + 15% pràctiques + 10% treball acadèmic

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.