AE1045 - Dret del Treball

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

35%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

 

- Elaboració de treballs acadèmics (15%)
 
. - Examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes) (50%)
 
. - Resolució de casos (35%)
 
L'examen teòric puntua com a màxim 5 punts de la nota final (50%). Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir com a mínim 2,5 punts en l'examen teòric perquè es puguin sumar les activitats o casos pràctics (35%) i activitats o treballs voluntaris (15%) que hagi realitzat durant el semestre. La nota mínima total per superar l'assignatura és de 5. Les notes de les activitats pràctiques i voluntàries es tindran en compte solament en primera i segona convocatòria del present curs acadèmic.
 
Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura quan es presenti a la prova escrita.