AE1045 - Dret del Treball

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Conèixer de manera fonamental les diferents relacions laborals.

Conèixer aspectes fonamentals del règim jurídic de la seguretat social

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.