Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

 

PART PRIMERA: Temari de teoria

BLOC 1: CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS


Lliçó 1: Característiques generals de la Constitució espanyola

1. La transició política. 2. La definició constitucional de l'Estat: l'Estat democràtic. L'Estat de dret. L'Estat social. 3. La forma política de l'Estat: la monarquia parlamentària. 4. L'Estat autonòmic.

Lliçó 2: Les fonts del dret

  1. L'ordenació del sistema de fonts: la Constitució com a norma jurídica suprema. 2. La reforma constitucional. 3. Els tractats internacionals. 4. El dret comunitari. 5. Lleis orgàniques i lleis ordinàries. 6. El decret llei. 7. La legislació delegada. 8. Les lleis de les comunitats autònomes. 9. Els reglaments. 10. Els principis generals del dret.


BLOC 2: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ESTATAL


Lliçó 3: La Corona

1. La configuració de la Corona com a forma de la direcció de l'Estat. 2. L'estatut orgànic de la Corona: a) La successió. b) La regència. c) La tutela del rei menor d'edat. 3. L'estatut jurídic del rei: l'abast de la irresponsabilitat i l'institut de la ratificació. 4. Les funcions del rei.

Lliçó 4: Les Corts Generals: el Congrés dels Diputats i el Senat

1. Caracterització de les Corts Generals: notes definitòries i significat actual del bicameralisme. 2. Composició de les Corts i model electoral espanyol. 2. Organització interna de les cambres: a) El president de la Cambra. b) La Mesa. c) La Junta de Portaveus. d) El Ple de la Cambra. e) Les comissions. f) Els grups parlamentaris. 3. L'estatut jurídic dels parlamentaris: a) Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de parlamentari b) Prerrogatives parlamentàries: fur especial, immunitat i inviolabilitat. 4. Funcions de les Corts: a) La funció legislativa b) La funció pressupostària. c) Les funcions de control polític.

Lliçó 5: El Govern i l'Administració

1. Caracterització del Govern: notes definitòries i posició constitucional del Govern. 2. Formació del Govern: la investidura del president i la designació i cessament dels ministres. 3. Principis de funcionament del Govern: a) Direcció presidencial. b) Col·legialitat i responsabilitat solidària dels membres. 4. Estatut i incompatibilitats dels membres del Govern. 5. Funcions del Govern: a) La funció de direcció política. b) La funció executiva. c) La potestat reglamentària. 10. L'Administració: a) Tipologia d'administracions públiques. b) Principis constitucionals de l'organització i de l'actuació.

Lliçó 6: El poder judicial i el ministeri fiscal

1. Posició constitucional del poder judicial: els principis constitucionals que el caracteritzen, unitat i independència. 2. L'organització judicial espanyola. 3. L'Estatut de jutges i magistrats 4. La participació popular en la justícia. 5. El Consell General del Poder Judicial. 6. El ministeri fiscal.

Lliçó 7: El Tribunal Constitucional

1. El model de jurisdicció concentrada. 2. Nomenament i estatut dels magistrats constitucionals. 3. Estructura interna i funcionament. 4. Competències del Tribunal Constitucional: a) El recurs d'inconstitucionalitat i la qüestió d'inconstitucionalitat. b) Control previ d'inconstitucionalitat de tractats internacionals. c) El recurs d'empara constitucional. d) Els conflictes de competències, d'atribucions i en defensa de l'autonomia local.


BLOC 3: L'ESTAT AUTONÒMIC ESPANYOL I LA COMUNITAT VALENCIANA


Lliçó 8: L'organització territorial de l'Estat

1. El procés autonòmic: a) Els subjectes de l'autonomia. b) Les vies d'accés. 2. Els principis del sistema autonòmic espanyol: a) Unitat. b) Autonomia de les nacionalitats i regions. c) Solidaritat i cooperació. d) El denominat principi dispositiu. 3. Els estatuts d'autonomia: a) Concepte i naturalesa jurídica. b) Contingut. c) Elaboració i reforma. 4. L'organització institucional de les comunitats autònomes: a) Les assemblees legislatives autonòmiques. b) Els consells executius autonòmics. c) L'administració autonòmica. d) els tribunals superiors de justícia. e) altres òrgans autonòmics.

Lliçó 9: La configuració institucional de la Comunitat Valenciana

1. La via valenciana d'accés a l'autonomia i el nivell competencial. 2. L'organigrama institucional de la Comunitat Valenciana: a) La Generalitat. b) altres òrgans públics valencians. 3. La reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià.

 

PART SEGONA: Temari de teoria

BLOC 1: CONSTITUCIÓ, SISTEMA DE FONTS I DRETS


Lliçó 10: Els drets fonamentals

1. El títol primer de la Constitució com a declaració de drets. 2. El concepte de drets fonamentals. 3. Classificació dels drets fonamentals. 4. L'eficàcia dels drets fonamentals. 5. Els límits dels drets fonamentals. 6. La interpretació dels drets fonamentals.

Lliçó 11: Les condicions d'exercici dels drets fonamentals

1. La majoria d'edat. 2. La nacionalitat. 3. La titularitat dels drets fonamentals. 4. L'exercici dels drets fonamentals per estrangers. 5. La situació dels estrangers a Espanya: asil i extradició.


Lliçó 12: La clàusula general d'igualtat

1. La igualtat com a dret. 2.Igualtat formal i igualtat material. 3. Els particulars i el principi d'igualtat. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.

Lliçó 13: Els deures constitucionals

1. La noció de deure constitucional. 2. Deures militars i objecció de consciència. 3. Deures tributaris.

Lliçó 14: Els drets de l'esfera personal

1. El dret a la vida i integritat física. 2. Llibertat ideològica i llibertat religiosa. 3. Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i pròpia imatge. 4. Inviolabilitat de domicili. 5. El secret de les comunicacions. 6. La protecció enfront de l'ús de la informàtica. 7. La llibertat de residència i desplaçament. 8. El dret al matrimoni.

Lliçó 15: Els drets de llibertat

1. El dret a la llibertat i a la seguretat personal 2. La llibertat d'expressió. 3. El dret a la informació.

Lliçó 16: Els drets polítics i de participació

1. El dret de reunió. 2. El dret d'associació. Els partits polítics 3. El dret de sufragi actiu. 4. Dret de sufragi passiu i accés a càrrecs públics.

Lliçó 17: El dret a la tutela judicial efectiva

1. La funció del reconeixement constitucional de la tutela judicial. 2. El jutge ordinari predeterminat per la llei. 3. L'accés al sistema judicial. 4. El curs del procés: la indefensió. 5. La finalització del procés. 6. Les garanties constitucionals del procés penal.


Lliçó 18: Els drets educatius

1. El dret a l'educació. 2. La llibertat d'ensenyament. 3. L'autonomia universitària.

Lliçó 19: Els drets d'àmbit laboral

1. La llibertat sindical i el dret d'associació empresarial. 2. El dret a la negociació col·lectiva. 3. El dret a plantejar mesures de conflicte col·lectiu. 4. El dret de vaga. 5. El dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici.

Lliçó 20: Els drets d'àmbit econòmic i social

1. El dret a la propietat privada. 2. El dret de fundació. 3. La llibertat d'empresa. 4. Els principis rectors de la política econòmica i social.

Lliçó 21: Les garanties dels drets fonamentals

1. Garanties genèriques i garanties específiques. 2. Garanties genèriques: contingut essencial, reserva de llei i aplicabilitat directa 3. La protecció judicial dels drets fonamentals. 4. El recurs d'empara constitucional. 5. El Defensor del Poble. 6. La suspensió dels drets fonamentals.