Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'assignatura s'avalua sobre els paràmetres següents:
 
 
1) La realització d'un examen teòric sobre el temari de l'assignatura.
 
2) La confecció, entrega i, si és el cas, defensa a l'aula, de les pràctiques que el professorat convoque.
 
Per a poder aprovar l'assignatura és necessari:
 
a) Que es confeccionen, entreguen a través de l'aula virtual i, si és el cas, defensen a l'aula, totes les pràctiques. Cal  superar, almenys, el 80% de les mateixes, amb qualificació igual o superior al 50% del valor que a cada una se li assigne. El màxim que es pot aconseguir en el conjunt de les pràctiques és de 20 punts sobre 100 i, el mínim per a aprovar, 10 punts.
 
b) A més, l'assignatura consta d'un examen final que serà escrit( desenrotllament o tipus test). El valor màxim abastable de l'examen serà del 80% de l'assignatura (80 punts sobre 100). Per a aprovar aquesta part és necessari obtenir almenys una nota igual o superior al 50% (40 punts)
L'alumnat es considerarà presentat quan inicie l'examen escrit de l'assignatura en qualsevol de les convocatòries oficials del curs.
 
Tipus d'examen:
 
D'acord amb els criteris anteriors, a principi de curs, el professorat a càrrec de l'assignatura publicarà a l'aula virtual el tipus d'examen i de les pràctiques a desenrotllar i la seua valoració.