Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica


Activitats formatives:

La planificació de l'assignatura respon a la realització d'una classe pràctica per cada dues classes teòriques.

En les classes presencials s'estimula i avalua especialment l'assistència i participació activa de l'alumnat i la relació personalitzada amb el professorat. Es desenvoluparan amb el sistema de lliçons magistrals on es presentaran i examinaran els temes centrals del programa i en les quals, a més dels objectius prefixats, es pretén:

• Desenvolupar la capacitat de concentració de l'alumnat mitjançant la participació en les reflexions que es duguen a terme sobre el contingut de les mateixes.

• Aprendre a prendre apunts, i desenvolupar la capacitat de síntesi.

En els treballs pràctics s'estimula la participació activa dels estudiants i les estudiantes, tant en l'aula com fora d'aquesta, i fins i tot de la Universitat, a fi de desenvolupar les seues aptituds d'investigació, d'exposició i argumentació, així com de treball en equip. Aquests treballs s'ajustaran a la metodologia següent:

• Exercicis voluntaris sobre alguna de les activitats següents: lectura i comentari d'anàlisis doctrinals sobre algun apartat del programa; recerca i anàlisi de jurisprudència constitucional sobre drets fonamentals; anàlisi jurisprudencial, ressenyes bibliogràfiques, cerca de documentació (Biblioteca, Internet, etc.), comentaris de textos, debats a l'aula i/o, si escau, visites a organismes i/o institucions.

La presència en seminaris especialitzats es durà a terme assistint als que l'àrea de coneixement organitze a la Universitat o a qualssevol altres que es consideren convenients i queden dins dels plans d'estudis i crèdits ECTS programats. Igualment, tindran aqueixa consideració els que puguen programar-se en la mateixa aula a càrrec de professorat invitat, conferenciants i professorat en actiu o emèrit, que donen els seus punts de vista, opinions i experiències per a estimular la capacitat d'anàlisi i reflexió, i/o aportar noves respostes a diverses problemàtiques internacionals relacionades amb els fonaments teòrics estudiats en l'assignatura.