Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els principis i usos de les tècniques específiques de la investigació epigenètica.

Comprendre i explicar què suposa la incorporació d'una perspectiva epigenètica per a la nostra concepció del desenrotllament ontogenètic.

Comprendre i explicar què suposa la incorporació d'una perspectiva epigenètica per a la nostra concepció de l'herència transgeneracional i l'evolució de les espècies.

Comprendre i explicar les relacions entre fenotip i genotip.

Comprendre i explicar els mecanismes epigenètics bàsics (metilació d'ADN, modificació d�histones...).

Comprendre i explicar com es produeix i què suposa la interacció efectiva entre un gen i el seu ambient.