Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l'aprofitament d'aquesta assignatura per part de l'estudiantat es realitzarà a partir dels següents elements:

1. Examen escrit (preguntes tipus test i preguntes curtes), es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Té un valor del 70% de la nota i s'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.

2. Elaboració d'una presentació oral sobre les bases genètiques i / o epigenètiques d'una característica fenotípica o patologia. Té un valor de el 20% de la nota i no cal treure una nota mínima per superar-lo. Aquesta prova no és recuperable a la segona convocatòria. La valoració de la presentació oral es conservarà durant totes les convocatòries de el corresponent curs acadèmic.

 3. Resolució de l'activitat relacionada amb el seminari de genètica reproductiva. Té un valor de el 10% de la nota i s'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova no és recuperable a la segona convocatòria. La valoració de la presentació oral es conservarà durant totes les convocatòries de el corresponent curs acadèmic.

Es donarà la consideració de "Presentat" a aquesta assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.

L'assignatura se superarà al sumar 5 o més punts, i caldrà obtenir un 50% dels punts en joc en cadascuna de les categories d'activitats avaluables.

D'altra banda, l'alumnat matriculat en aquesta assignatura es compromet a respectar i complir el que estableix l'article 11 de la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I i que fa a la "Realització fraudulenta de proves d'avaluació", especificant que:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procés sancionador