Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Memòries i informes de pràctiques

50%

Criteris de superació

En l'assignatura es contemplen dues modalitats d'avaluació: modalitat A (avaluació contínua) i modalitat B (avaluació final). Per a poder-se acollir a la modalitat d'avaluació contínua és requisit indispensable l'assistència al 80% de les classes presencials. Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en la nota final. Aquesta qualificació serà el resultat de la suma lineal de les diferents parts i pot obtenir-se amb un dels 2 itineraris alternatius que haurà de triar-se a l'inici de curs (mitjançant contracte). El primer es correspon amb un mètode d'avaluació contínua, mentre que el segon itinerari es correspon amb un mètode més tradicional d'avaluació.

Les qualificacions de les parts aprovades es guardaran durant el mateix curs acadèmic. En la segona convocatòria, es podran recuperar (mitjançant el mateix tipus d'avaluació) aquelles parts de l'assignatura que no hagen sigut superades. Es considerarà que l'estudiantado s'ha presentat a una convocatòria sempre que present una part dels informes i/o lliure el projecte de recerca dins del termini indicat pel professorat de l'assignatura.


MODALITAT A

L'alumnat que assistisca regularment (mínim 80% assistència) a les classes, presentacions orals i seminaris podrà acollir-se a la modalitat d'avaluació contínua. Per a l'alumnat que opte per aquesta modalitat haurà de realitzar dos tipus d'activitats:

- Lectura d'articles científics i capítols de llibre, participació en debats (seminaris) i lliurament d'informes escrits, a través dels quals es demostrarà el domini dels continguts bàsics de l'assignatura (fins a 70%) (objectius conceptuals).

- Presentació oral de comunicacions relacionats amb els continguts fonamentals de la matèria i la metodologia de treball en aquest àmbit d'estudi (objectius metodològics) (fins a 30%). S'acceptarà la possibilitat de treball grupal (màx. 2 alumn@s) quan hi ha un nombre elevat d'estudiants en el tema.MODALITAT B

L'alumnat que no s'aculla a la modalitat d'avaluació contínua, haurà de realitzar dos tipus d'activitats d'avaluació, tal com es detalla a continuació:

- Examen individual (sense material). La prova constarà de preguntes tipus test i/o de desenvolupament dels continguts impartits en les classes magistrals i els capítols de llibre i articles treballats en els seminaris, en les quals haurà de demostrar l'abast dels continguts conceptuals i procedimentals treballats en l'assignatura (fins a 70%). Per a aprovar serà necessari aconseguir almenys 3.5 punts en aquesta part.

- Projecte de recerca individual (lliurament d'una memòria per escrit) relacionat amb els continguts de la matèria i la metodologia de treball en aquest àmbit d'estudi (objectius metodològics) (fins a 30%). Per a aprovar serà necessari aconseguir almenys 1.5 punts en aquesta part.

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació):  Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant larealització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’unaprova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponentactivitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc ala qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.