Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Efectuar una revisió crítica i integrar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics en l'àmbit de la regulació emocional, els processos psicològics bàsics relacionats i el seu substrat neural.

Conèixer i aplicar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre la regulació emocional.

Aprendre a jutjar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques en l'àmbit de la regulació emocional.

Aprendre a dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la regulació emocional i el seu substrat neurològic, creant i planejant solucions noves i originals.

Adquirir habilitats per a redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació sobre la regulació emocional i les seues bases neurofisiològiques.

Adquirir els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la regulació emocional i les seues bases neurals.