ES2012 - Biomecànica de l’Esport (Física)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

L'alumnat haurà d'obtenir a l'examen escrit un mínim de 5 sobre 10. A la resta de proves proposades, s'haurà d'obtenir un mínim de 4 sobre 10. En cas de no superar aquestes proves (elaboració de treballs i resolució d'exercicis), es podrà optar a una avaluació específica per recuperar-les durant l'examen escrit.

REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:
Tal com s'estableix a l'article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació implicaran la qualificació de zero en l'avaluació de l'activitat corresponent.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de zero, en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.