ES2012 - Biomecànica de l’Esport (Física)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Resolució de problemes.

CG08 - Adaptació a noves situacions.

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tecnicocientíficament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contextos i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara les persones majors (tercera edat), la població escolar, les persones amb discapacitat i les persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per personal mèdic), amb atenció al gènere i a la diversitat.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatomicofisiològics i biomecànics a un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades per a prevenir, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i d'esport en qualsevol tipus de població.

CE6.1 - Conèixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

Resultats d'aprenentatge

- Relacionar l'activitat esportiva amb la despesa energètica en el cos humà.

- Conèixer els principis físics bàsics que intervenen en la pràctica de diferents esports.

- Conèixer els principis físics bàsics que intervenen en l'activitat física ordinària.

- Aplicar les lleis de la mecànica al cos humà i a cadascun dels elements de l'aparell locomotor.

- Analitzar de manera quantitativa el moviment del cos humà.